BW  - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel: Algemene bepalingen - Vergoedingsrekeningen - Verrekening van de lasten - Verrekening van de vergoedingen - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten.

§ 1. Algemene bepalingen

....
 Art. 1429 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007:

De ontbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding of scheiding van tafel en bed op een der gronden vermeld in vermeld in artikel 229, maakt de overlevingsrechten niet opvorderbaar.

De echtgenoot in wiens voordeel een contractuele erfstelling is bedongen, behoudt echter het genot daarvan bij het overlijden van de andere echtgenoot, behoudens het verval bedoeld in de artikelen 299 en 311bis.

De ontbinding van het wettelijk stelsel door scheiding van goederen maakt de overlevingsrechten niet opvorderbaar; de echtgenoot in wiens voordeel die rechten zijn bedongen, behoudt echter de bevoegdheid om ze uit te oefenen bij het overlijden van de andere echtgenoot.

Wetsgeschiedenis

In 2007 werd de wettekst van artikel 1429 BW licht gewijzigd om hem aan te passen aan de hervorming van het echtscheidingsrecht. Voordien was de wettekst als volgt.