Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht : Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie:
Afdeling 4. - Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Art. 53. § 1. Onverminderd artikel 52 bepaalt het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht met name :
......

6° de ontbinding en de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel, alsmede de regels voor de verdeling.

§ 2. De wijze van samenstelling en van toebedeling van de loten wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied de goederen zich op het tijdstip van de verdeling bevinden.

Rechtsleer