Huwelijkscontract
Huwelijksvoordelen en successieplanning

Verblijvingsbeding onder last

Indien huidig stelsel eindigt door overlijden bekomt ... de volle eigendom van de hele gemeenschap. In ruil daarvoor zal ... aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van ... een geldsom betalen die gelijk is aan de netto-waarde van de helft in volle eigendom van de hiervoren beschreven gemeenschap van goederen.
Deze geldsom zal geen interest opbrengen en dient te worden betaald bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Stel dat de echtgenoten over een opbrengsteigendom beschikken. Dit opbrengsteigendom zal door het verblijvingsbeding onder last integraal toekomen aan de langstlevende. Toch is de fictiebepaling van artikel 5 wetboek successierechten niet van toepassing op hetgeen hij verkijgt boven de helft. Dit omwille van de last een geldsom te betalen.

In de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot zullen de erfgenamen de volledige waarde van het opbrengsteigendom moeten aangeven. Maar zij hebben als voordeel dat de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot nog een vergoeding verschuldigd is. Schulden van de overledene vormen het passief der nalatenschap. Het bewijs dient leveverd te worden overeenkomstig artikel 29 wetboek successierechten.

Deze oplossing is fiscaal interessanter dan een ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen zonder last.