law - marriage - division

Het keuzebeding in een huwelijkscontract

Het huwelijkscontract voorziet alleen een ofwel ofwel ofwel voor de gemeenschappelijke goederen.

Gemeenschappelijke goederen zijn goederen die tot het gemeenschappelijke vermogen behoren.

Het gaat om het gemeenschappleijk vermogen tussen de echtgenoten.

Wat het huwekijkscontract regelt in het keuzebeding is de verdeling.

Het is de verdeling tussen de echtgenoten die geregeld wordt.

NORMAAL verdelen echtgenoten 50/50. Helft helft. Dit is de regeling die wet WET voorziet. Maar je mag daarvan in een huwelijkscontract afwijken. Je ouders hebben dat gedaan.

De manier waarop ze afwijken, is een keuzebeding.  Ofwel Ofwel Ofwel.
Een andere manier om af te wijken is het zogenaamde beding van langst leeft al heeft. Dan krijgt de langstlevende van de ouders automatisch heel het gemeenschapppelijk vermogen ingevolge het huwelijkscontract. Dat zijn de afspraken tussen echtgenoten.

Dus van PRIMORDIAAL belang: behoort een goed tot het gemeenschappelijk vermogen tussen de echtgenoten of niet.

Hierbij kan gezegd worden dat als moeder de ouderlijke woning van haar familie erfde, deze woning normaal gezien in haar eigen vermogen blijft. Haar eigen vermogen is een vermogen waarin de goederen zitten die niet van het gemeenschappelijk vermogen zijn.

Juist omdat die goederen eigen zijn, en niet in het gemeenschappelijk vermogen zitten is heel de regeling van ofwel ofwel ofwel niet van toepassing op deze goederen.

Dus die goederen blijven eigen van moeder.

Komt vader eerst te overlijden, dan blijft moeder gewoon volledig eigenaar van haar eigen goederen. De eigen goederen van moeder zullen dan niets te maken hebben met de nalatenschap van de goederen van vader.

Komt moeder eerst te overlijden, dan is het ofwel ofwel beding wel niet van toepassing, omdat het over eigen goederen van moeder gaat, maar in dit geval zullen de eigen goederen van moeder gewoon in de nalatenschap van moeder vallen. Het is pas dan dat de ouderlijke woning in een nalatenschap valt. De nalatenschap van moeder.

Dan stelt zich de vraag wie de erfgenamen van moeder zijn, wat zij komen tot haar nalatenschap.

Leeft vader nog dan erft hij van moeder, dan zegt de wet dat hij vruchtgebruik erft. De kinderen erven de naakte eigendom. De wet zegt dat vader vruchtgebruik op alles erft.

Testament
Een testament dient om een nalatenschap te regelen.
Er zijn regels die verhinderen om een nalatenschap vrij te regelen.
1. Het is verboden om als men een echtgenoot achterlaat, hem het vruchtgebruik op de ouderlijke woning met inboedel te ontnemen.
2. Het is verboden om kinderen volledig te onterven.
3. Het is verboden om als men een echtgenoot achterlaat, hem meer dan de helft van zijn vruichtgebruik af te nemen.

Dus moeder kan een testament maken, waarin ze vader de helft van zijn vruchtgebruik afneemt. Voor de successierechten kan dat minder interessant zijn.

Het is dus van belang te zien naar ;
1 De afspraken tussen de echtgenoten en eerst daar alles te verdelen. Daarbij is een huwelijkscontract van toepassing en als er geen is dan regelt de wet het.
2. Eens dat verdeeld is, dan kan men aan de nalatenschap beginnen. Dan is een testament van toepassing en als er geen is dan regelt de wet het.