BW - Boek III. - Titel V. Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk 2. Het Wettelijk Stelsel

Afdeling I. - Vermogens en wederbelegging

§ 1. Baten van de eigen vermogens

Artikel 1400 BW anno 2007:

Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat :

  1. het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten;

  2. het toebehoren van eigen waardepapieren;

  3. de goederen aan een der echtgenoten overgedragen door een van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, hetzij om te voldoen wat hij hem verschuldigd is, hetzij onder verplichting een schuld van die bloedverwant aan een derde te betalen;

  4. het aandeel door een der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds medeëigenaar is;

  5. de goederen en rechten die ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging of wederbelegging;

  6. de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep;

  7. de rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding van het stelsel.