BW - Boek III. - Titel V. Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk 2. Het Wettelijk Stelsel

Afdeling I. - Vermogens en wederbelegging

§ 1. Baten van de eigen vermogens

Artikel 1401 BW anno 2007:

Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging :

  1. de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik;

  2. het literaire, artistieke of industriële eigendomsrecht;

  3. het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade;

  4. het recht op een pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, dat een der echtgenoten alleen bezit;

  5. de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen.