BW - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling I: Vermogens en wederbelegging : Baten van de eigen vermogens - Wederbelegging - Baten van het gemeenschappelijk vermogen - Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen.

Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen.

 Art. 1406. De schulden van de echtgenoten die dagtekenen van voor het huwelijk en de schulden ten laste van erfenissen en giften die hun toevallen tijdens het huwelijk, blijven eigen schulden.

Art. 1407.  Eigen zijn :
  - de schulden door een der echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen;
  - de schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid door een der echtgenoten gesteld in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen;
  - de schulden behorende tot een door een der echtgenoten uitgeoefend beroep dat hem verboden is krachtens artikel 216, of ontstaan uit handelingen die een der echtgenoten niet mocht verrichten zonder de medewerking van de andere echtgenoot of zonder rechterlijke machtiging;
  - de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad begaan door een der echtgenoten.

Art. 1408.  Gemeenschappelijk zijn :
  - de schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk;
  - de schulden aangegaan door een der echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen;
  - de schulden door een der echtgenoten aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen;
  - de schulden ten laste van giften, aan de twee echtgenoten gezamenlijk of aan een van hen gedaan onder beding dat de gegeven of vermaakte goederen gemeenschappelijk zullen zijn;
  - de interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten;
  - de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van een der echtgenoten;
  - de schulden waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.