Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IX. Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk


Artikel 1097 anno 2007

Echtgenoten mogen elkaar tijdens het huwelijk, noch bij akte onder de levenden anders dan bij huwelijkscontract, noch bij testament, enige onderlinge en wederkerige schenking doen bij een en dezelfde akte.

Wetsgeschiedenis - Rechtsleer

Huwelijkscontract