gehuwd
Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007 - Boek III. - Titel V. Huwelijksvermogensstelsels
Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel - Afdeling II. Rechten van de schuldeisers

Art. 1414
   Gemeenschappelijke schulden kunnen zowel verhaald worden op het eigen vermogen van elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen.

   Op het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot mogen echter niet worden verhaald:

    1. de schulden door een der echtgenoten aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, wanneer zij lasten meebrengen die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn;
   ...

Artikel 1414 BW

Huishoudelijke schulden zijn onder het wettelijk stelsel normaal gemeenschappelijke schulden en dus verhaalbaar op de 3 vermogens.

Het is maar als de huishoudelijke schulden buitensporig zijn, dat artikel 1414 een bescherming voorziet van de echtgenoot die de schuld niet is aangegaan (niet heeft getekend):
Zijn eigen vermogen (erfenis, schenking en eigendom van voorafgaand aan het huwelijk) blijft gevrijwaard van aansprakelijkheid ten op zichte van schuldeisers.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Waar artikel 1414 van toepassing is op stelsel met een gemeenschap van goederen, voorziet artikel 222 een hoofdelijke aansprakelijkheid voor niet-buitensporige huishoudelijke schulden voor alle echtgenoten, ook bijvoorbeeld zij die gehuwd zijn onder zuivere scheiding van goederen.

Buitensporige huishoudelijke uitgaven

Laat het duidelijk zijn dat de echtgenoot die een buitensporige huishoudelijke schuld is aangegaan, zelf wel aansprakelijk blijft voor de verbintenissen die hij is aangegaan. Artikel 1414 voorziet enkel een bescherming van de andere echtgenoot zijn eigen vermogen bij gemeenschap van goederen. 1 echtgenoot alleen kan dus heel het gemeenschappelijk vermogen opmaken door buitensporige uitgaven.

Met zuivere scheiding van goederen zit men wel veilig tegen dergelijk gedrag van de partner.