gehuwd
Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007 - Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

Art. 222

   Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk.
   Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn.


Deze bepaling werd ingevoerd in 1976 en is van toepassing op alle huwelijksvermogensstelsels, dus ook bij zuivere scheiding van goederen.

Indien men gehuwd is onder het wettelijk stelsel, zal een buitensporige huishoudelijke schuld weliswaar niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot kunnen verhaald worden, maar wel op het gemeenschappelijk vermogen (art. 1414 BW)

Feitelijke scheiding

Kan men nog schulden aangaan ten behoeve van de huishouding ingeval van feitelijke scheiding?
Hof van Cassatie : arrest van 15 oktober 1999.