De inkomstenbelasting en het huwelijk anno 2005

Zijn echtgenoten hoofdelijk gehouden tot het betalen van de inkomstenbelasting?

Artikel 394 Belgisch Wetboek Inkomstenbelasting anno 2006

1. De belasting of het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van een van de echtgenoten en de op zijn naam ingekohierde voorheffing mogen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel of ongeacht de notarile overeenkomst waarin de wettelijke samenwoning wordt geregeld, op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten worden verhaald.

Die belasting of het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van n van de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing ingekohierd op naam van n van hen, mogen evenwel niet op de eigen goederen van de andere echtgenoot worden verhaald wanneer deze laatste aantoont :

1 dat hij ze bezat vr het huwelijk of vr het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning;

2 of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere persoon dan zijn echtgenoot;

3 of dat hij ze heeft verkregen door middel van fondsen die voortkomen van de realisatie van dergelijke goederen;

4 of dat het gaat om inkomsten die hem krachtens het burgerlijk recht eigen zijn of om goederen die hij met zulke inkomsten heeft verworven.

2. In afwijking van 1 kan, in geval van feitelijke scheiding van de echtgenoten, de belasting op het vanaf het tweede kalenderjaar na de feitelijke scheiding verworven inkomen van n van de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing die vanaf hetzelfde kalenderjaar op naam van n van hen wordt ingekohierd, niet meer worden ingevorderd op het inkomen van de andere echtgenoot of op de goederen die deze met dat inkomen heeft verworven.

3. Na de ontbinding van het huwelijk of de beindiging van de wettelijke samenwoning in de zin van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de belastingen en voorheffingen die betrekking hebben op het inkomen dat de echtgenoten vr die ontbinding of beindiging hebben verkregen, worden ingevorderd op de goederen van de beide echtgenoten, op de wijze omschreven in 1 en 2.

4. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, bepaalt de Koning de wijze waarop het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van elke belastingplichtige wordt vastgesteld.

5. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de belastingen en de voorheffingen in verband met de periode vr het huwelijk en vr het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning.

 

2747.com / law / marriage / incometax / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Examen notariaat 2005 IV.12. . De echtgenote van Jan de Troch stelt aan haar notaris, Ann Vander Stad te Grimbergen, de volgende vraag :
Mijn echtgenoot en ik zijn destijds gehuwd met een huwelijkscontract naar Belgisch recht, onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen. Mijn man bezit een huis in Wilrijk in eigen naam. Heeft de fiscus het recht de onroerende voorheffing 2005 betreffende dat huis te verhalen op mijn persoonlijke inkomsten ?. De notaris antwoordt :
A. Neen, nooit .
B. Ja, in ieder geval .
C. Ja, zeker als het huis gekocht werd na het huwelijk .
D. Ja, inzoverre het huis de voornaamste gezinswoning is .