income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling VII : Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden

Artikel 126

Artikel 129


    Wanneer de inkomsten van een echtgenoot onvoldoende zijn om de overeenkomstig de artikelen 23, § 2, 2° en 3° en 103, aftrekbare verliezen erop aan te zuiveren, wordt het saldo aangerekend op de inkomsten van de andere echtgenoot met inachtneming van de in die artikelen gestelde beperkingen.

    De Koning bepaalt de wijze waarop de aanrekening gebeurt.


----------------------------------------
Art. 129 :
   

    *
      art. 129 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 76, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

KB/WIB 92:      63
Com.IB 92:     129