Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463) : Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting (art. 393 - 419)

Afdeling I : Belastingschuldigen

Artikel 393 (voor inkomsten 2007:)

De belasting ingekohierd op naam van meerdere personen kan slechts ten laste van elk van hen worden ingevorderd voor het gedeelte dat verband houdt met hun eigen inkomsten.

Het kohier is uitvoerbaar tegen elk van hen in de mate dat de aanslag te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit Wetboek.


[Tekst van toepassing vanaf 18.05.2007:
   § 1. De belasting ingekohierd op naam van meerdere personen kan slechts ten laste van elk van hen worden ingevorderd voor het gedeelte dat verband houdt met hun eigen inkomsten.

   Het kohier is uitvoerbaar tegen elk van hen in de mate dat de aanslag te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit Wetboek.

    § 2. Het kohier is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate zij gehouden zijn tot de betaling van de belastingschuld op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit Wetboek.]

----------------------------------------
Art. 393 :    

    * art. 393, § 2, is van toepassing met ingang van 18.05.2007. (Art. 66, W 27.04.2007) B.S. 08.05.2007
      
    * art. 393 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 294, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     393