Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie -  Afdeling 3. - Recht toepasselijk op het huwelijk

Recht toepasselijk op de totstandkoming van het huwelijk

Art. 46. Onder voorbehoud van artikel 47 worden de voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk voor elke echtgenoot beheerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft.
  Een bepaling van het door het eerste lid toepasselijk verklaard recht, die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht verbiedt, is niet van toepassing indien een van de personen de nationaliteit bezit van een Staat waarvan het recht een dergelijk huwelijk toestaat of op het grondgebied van een dergelijke Staat zijn gewone verblijfplaats heeft.

Commentaar

Distributieve of cumulatieve toepassing

Artikel 46 WIPR wijst op een distributieve toepassing van de nationale wet.

De voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk worden voor elke echtgenoot neheerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft.

Toch komt dit neer op een cumulatieve toepassing, ingeval van:
- vereist zijn van een leeftijdsverschil
- verboden huwelijken, bijvoorbeeld verbod op incest.
- vereiste van verschillend geslacht.

Wat Belgische natuurlijke personen betreft zijn de grondvoorwaarden voor de gehdigheid van het huwelijk te vinden in artikel 143 ev Burgerlijk Wetboek.

Artikel 46 WIPR 2de lid voorziet een uitzondering inzake de vereiste van verschillend geslacht.