Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie -  Afdeling 3. - Recht toepasselijk op het huwelijk

Recht toepasselijk op de vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk

Art. 47. § 1. De vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk worden beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk voltrokken wordt.

  § 2. Dit recht bepaalt met name of en volgens welke nadere regels :
  1° het huwelijk in die Staat vooraf moet worden aangegeven en afgekondigd;
  2° de akte van huwelijk in die Staat moet worden vastgesteld en overgeschreven;
  3° het voor een godsdienstige instantie gesloten huwelijk rechtsgevolgen heeft;
  4° het huwelijk bij volmacht kan plaatsvinden.

Commentaar

Voor huwelijken die op het Belgisch grondgebied voltrokken worden zijn te formailiteiten te vinden in artikel 165 ev van het Burgerlijk Wetboek.