Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie -  Afdeling 3. - Recht toepasselijk op het huwelijk

Recht toepasselijk op de gevolgen van het huwelijk

Art. 48. § 1. Onder voorbehoud van de artikelen 49 tot 54, worden de gevolgen van het huwelijk beheerst :
  1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben op het tijdstip dat die gevolgen worden ingeroepen of indien het ingeroepen gevolg een rechtshandeling beïnvloedt, op het tijdstip waarop deze handeling heeft plaatsgevonden;
  2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben op het tijdstip dat die gevolgen worden ingeroepen of indien het ingeroepen gevolg een rechtshandeling beïnvloedt, op het tijdstip waarop deze handeling heeft plaatsgevonden;
  3° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.

  § 2. Het in § 1 aangewezen recht bepaalt met name :
  1° de plichten tot samenwonen en getrouwheid;
  2° de bijdrage van de echtgenoten in de lasten van het huwelijk;
  3° de ontvangst van inkomsten door elke echtgenoot en de besteding ervan;
  4° de toelaatbaarheid van contracten en giften tussen echtgenoten en de herroeping ervan;
  5° de nadere regels inzake de vertegenwoordiging van een echtgenoot door de andere;
  6° de rechtsgeldigheid, ten aanzien van een echtgenoot, van een voor de belangen van het gezin schadelijke handeling verricht door de andere echtgenoot, evenals het herstel van de schadelijke gevolgen ervan ten aanzien van die echtgenoot.

  § 3. In afwijking van de §§ 1 en 2, wordt de uitoefening door een echtgenoot van de rechten betreffende het onroerend goed dat het gezin tot hoofdverblijf dient of inzake de roerende goederen die zich daarin bevinden, geregeld door het recht van de Staat op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen.