Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel: Algemene bepalingen - Vergoedingsrekeningen - Verrekening van de lasten - Verrekening van de vergoedingen - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten.

Art. 1428. Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

In geval van ontbinding van het wettelijk stelsel door het overlijden van een der echtgenoten, door gerechtelijke scheiding van goederen, door echtscheiding of scheiding van tafel en bed op een der gronden vermeld in de artikelen 229, 231 en 232, zijn de echtgenoten of de langstlevende echtgenoot gehouden een beschrijving en een schatting op te maken van de gemeenschappelijke roerende goederen en schulden.

(Deze beschrijving, waarvan de inhoud geregeld wordt bij de artikelen 1175 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, mag onderhands geschieden, wanneer alle belanghebbende meerderjarige partijen daarmee instemmen en ingeval er minderjarigen of onbekwamen zijn, wanneer de vrederechter aangezocht bij verzoekschrift daarmee instemt.) W 2001-04-29/39, art. 41, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2001

Zij moet opgemaakt worden binnen drie maanden na het overlijden, de overschrijving van de echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed of de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel uit de beslissing die de scheiding van goederen uitspreekt.

Bij gebreke van een boedelbeschrijving binnen die termijn kan elke belanghebbende partij de omvang van het gemeenschappelijk vermogen bewijzen door alle wettelijke middelen, zelfs de algemene bekendheid.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De noodzaak van een boedelbeschrijving

Het is niet verplicht bij de ontbinding van het wettelijk stelsel telkens een inventaris op te stellen. Artikel 1428 BW voorziet wel een gevolg hiervan. Partijen kunnen verklaren dat ze hiervan afzien. De notaris zal partijen wel inlichten over de gevolgen van het ontbreken van een inventaris.

Inzake gerechtelijke verdeling voorziet artikel 1212 Ger.W. anno 2006 het opstellen van de boedelbeschrijving door de notaris. Maar ook hiervan kunnen partijen aan de notaris verklaren dat zij ervan afzien.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht