Belastbaarheid van de levensverzekering inzake het successierecht
Echtgenoten gehuwd onder een stelel met gemeenschap van goederen

De echte, gewone, zuivere levensverzekering

Gehuwden kunnen bij de aankoop van een gezinswoning een levensverzekering wensen af te sluiten. Het doel hiervan is om ingeval van overlijden, de langstlevende partner een kapitaal te verschaffen om de lening op de gezinswoning (deels) terug te betalen.

De lening op de gezinswoning wordt meestal toegestaan op basis van arbeidsinkomen(s), waarvan door het overlijden er 1 kan wegvallen. Dit risico kunnen gehuwden verzekeren.

Door de levensverzekering ontstaat er financiele ademruimte voor de langstlevende echtgenoot, indien het risico verzekerd werd.

De banken verkiezen om een risico te verzekeren, omdat zij zich anders hard zouden moeten opstellen indien de langstlevende de lening niet kan afbetalen in een periode die toch zowiezo zwaar zal zijn.

De premies die de gehuwden voor deze levensverzekering betalen zijn dan ook risico premies, met geen of minieme kapitaalopbouw.

Inzake successierechten is men echter minder mild. Artikel 8 wetboek successierechten beschouwt het kapitaal dat kosteloos uitgekeerd wordt ingevolge een overeenkomst als fictief maar toch belastbaar actief van de nalatenschap als er een beding ten behoeve van een derde in voorkomt. Dit artikel zal zijn volle toepassing kennen ten aanzien van echtgenoten gehuwd onder een stelsel met scheiding van goederen.

Voor echtgenoten gehuwd onder een stelsel met een gemeenschap van goederen is deze belastbaarheid inzake succesierechten op bijzondere wijze geregeld in een 4de lid, waarbij het toepassingsgebied van artikel 8 zelfs verruimd wordt tot gevallen waarin er geen sprake is van een beding ten behoeve van een derde omdat de uitbetaling van een kapitaal aan zichzelf bij overlijden van de echtgenoot niet belastbaar zou zijn.

Niet alle levensverzekeringsovereenkomsten zijn gewone, zuivere levensverzekeringen die een risico van overlijden dekken. De Belgische banken hebben hun klanten ook veel geld laten beleggen in gemengde levensverzekeringen.