gehuwd
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgelrijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
Art. 1287.
Art. 1288 Ger.W. anno 2005:

Zij zijn ertoe gehouden hun overeenkomst omtrent de volgende punten bij geschrift vast te leggen:

    1° de verblijfplaats van elk van beide echtgenoten gedurende de proeftijd;

    2° het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen en het recht op persoonlijk contact zoals bedoeld in artikel 374, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kinderen bedoeld in artikel 1254, zowel gedurende de proeftijd als na de echtscheiding;

    3° de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van voornoemde kinderen, onverminderd de rechten hen door Hoofdstuk V van Titel V van Boek I van het Burgerlijk Wetboek toegekend;

    4° het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere, gedurende de proeftijd en na de echtscheiding, de formule voor de eventuele aanpassing van die uitkering aan de kosten van levensonderhoud, de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de nadere bepalingen ter zake.

Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de beschikkingen bedoeld in het en het van het voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde rechter.