model huwelijksovereenkomst

eye.gif (4900 bytes)

Huwelijksovereenkomsten dienen steeds voor een notaris te worden verleden. De akte moet verleden worden voordat men in het huwelijk treedt.

Scheiding van goederen

Welke komparanten verklaarden als volgt de burgerlijke bedingen en voorwaarden vast te stellen van het tussen hen ontworpen huwelijk dat eerstdaags te zal voltrokken worden.
    ARTIKEL EEN :
    De aanstaande echtgenoten verklaren het beheer der SCHEIDING VAN GOEDEREN aan te nemen, gelijkvormig artikel veertienhonderd zesenzestig van het Belgisch Burgerlijk Wetboek maar met de wijzigingen welke uit tegenwoordige akte zouden kunnen voortspruiten.
    Dienvolgens zal ieder der aanstaande echtgenoten uitsluitend de eigendom behouden van alle goederen welke hem thans toebehoren en welke hem van nu af kunnen te beurt vallen, ten bezwarende, deklaratieve, kosteloze titel of ten welke titel ook.
    Ieder der aanstaande echtgenoten zal de beschikking, het beheer en het genot hebben en behouden van zijn goederen en inkomsten alsook de vrije beschikking en het genot hebben van de vruchten en inkomsten van zijn goederen behoudens hetgeen hierna bepaald wordt voor hun bijdrage in de lasten van het huwelijk.
    Zij zullen ieder afzonderlijk hun schulden betalen aangegaan of ontstaan voor of staande het huwelijk.
    ARTIKEL TWEE :
    De toekomstige echtgenoten zullen in de lasten van het huwelijk bijdragen, elk in evenredigheid van hun inkomsten, zij zullen aangezien worden als hebbende dag per dag hun bij te dragen deel geleverd, zonder gehouden te zijn kwijting of enig ander bewijs van elkander in te trekken.
    ARTIKEL DRIE :
    Al de goederen en voorwerpen tot het persoonlijk gebruik van de ene of de andere echtgenoot dienende, zoals klederen, linnen, juwelen, en andere, inbegrepen de gereedschappen en werktuigen die dienen tot uitoefening van het beroep, zullen vermoed worden toe te behoren aan diegene der echtgenoten voor dewelke zij bestemd zijn, of aan zijn erfgenamen, zonder dat zij verplicht zullen zijn enig eigendomsbewijs voor te brengen.
    ARTIKEL VIER :
    De eigendom van alle andere goederen dan degene in artikel drie hiervoren vermeld welke de aanstaande echtgenoten in de toekomst zullen verwerven, hetzij ten bezwarende titel bij aankoop of anderszins, hetzij ten deklaratieve titel ingevolge deling, hetzij ten kosteloze titel bij erfenis, legaat of gift, zal behoudens de gewone bewijsmiddelen, door ieder van hen kunnen bewezen worden door huishoudelijke papieren, nota's, boekhouding, door rekeningen, fakturen, kwijtingen der verkopers of leveranciers door de borderellen der wisselagenten, door de voorlegging van inventarissen, akten van deling en andere, zelfs door de verklaringen van getuigen of door algemene bekendheid.
    De goederen waarvan geen enkel der opgesomde bewijsmiddelen kan voorgebracht worden en waarvan geen enkel bewijs voorhanden is zullen geacht worden eigendom te zijn van .
    ARTIKEL VIJF :
    De notaris overhandigt onmiddellijk aan de toekomstige echtgenoten een getuigschrift dat het bestaan en de aard van huidig kontrakt opgeeft.
    Dit bewijsstuk moet voor het huwelijk door de toekomstige echtgenoten overhandigd worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die hun huwelijk zal voltrekken.
    De toekomstige echtgenoten verklaren geen enkele handelsaktiviteit uit te oefenen, noch ingeschreven te zijn in het handelsregister.
    De toekomstige echtgenoten verklaren vroeger onderling geen huwelijkskontrakt te hebben gesloten.
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van hun identiteitskaarten.
    WAARVAN AKTE.
    Gedaan en verleden te Antwerpen, datum als ten hoofde dezer gemeld.