Recht in Belgie - Huwelijk - Hypotheek

RECHT: Huwelijk en hypotheken

Wanneer in 2005 een van de echtgenoten alleen eigenaar is van de gezinswoning, bijvoorbeeld omdat hij deze voorafgaandelijk aan het huwelijk heeft aangekocht, en hij wenst die woning met een hypotheek te bezwaren, dan zal de bank in 2005 vragen aan de ander echtgenoot om tussen te komen in de akte.

Tussenkomende partij:

Mevrouw …. wonende te …, die uitdrukkelijk verklaart:

- volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van huidige akte onderschreven door haar echtgenoot;

- haar instemming te verlenen tot het hypothekeren van de gezinswoning zoals hoger omschreven;

- afstand te doen van alle middelen tot het vorderen van de nietigverklaring om welke reden dan ook van voormelde hypotheekvestiging, zoals voortvloeiend uit artikel 224 Burgerlijk Wetboek.

Law in Belgium - Marriage - Mortgage

by www.2747.com - international law forum - contact