Het huwelijk en de nietigverklaring van rechtshandelingen

Het primair huwelijksvermogensrecht

Artikel 224 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006 zoals ingevoerd in 1976:

1. Op verzoek van de andere echtgenoot en onverminderd de toekenning van schadevergoeding, kunnen worden nietigverklaard :

1. de handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de bepalingen van artikel 215;

2. de handelingen door een der echtgenoten met overtreding van een krachtens artikel 223 gevraagd of verkregen verbod tot vervreemding of hypothekering verricht na de overschrijving van het desbetreffende verzoekschrift of vonnis;

3. de schenkingen door een der echtgenoten, die de belangen van het gezin in gevaar brengen;

4. de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen.

2. De vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling ter kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser.

Indien de echtgenoot overlijdt voordat verval is ingetreden, beschikken zijn erfgenamen vanaf het overlijden over een nieuwe termijn van een jaar.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht