Het primair stelsel

Bescherming van de gezinswoning

Beroepskeuze

Inning en besteding van inkomsten: beroepsinvesteringen

Openen van een bankrekening

Lastgeving tussen echtgenoten

Gerechtelijke indeplaatsstelling

Bijdrage in de lasten van het huwelijk

Hoofdelijkheid van huishoudelijke schulden

Dringende en voorlopige maatregelen

Nietigverklaring van bepaalde handelingen

 

2747.com / law / marriage / obligatory

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Erfrecht

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Het primair huwelijksvermogensstelsel is van toepassing op alle huwelijken. Het is van dwingend recht. Er kan niet van worden afgeweken. Het zijn bepaalde rechtsregels die steeds van toepassing zijn op huwelijken waarop het Belgisch huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Het secundair huwelijksvermogensrecht bevat enerzijds wettelijk stelsel dat van toepassing zal zijn bij gebreke van een andersluidende overeenkomst tussen de echtgenoten, maar de wetgever laat de echtgenoten ook vrij om de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk vrij onder elkaar te regelen bij huwelijkscontract.