Het beroep en het huwelijk

Beroepskeuze

Iedere echtgenoot kiest zelf vrij zijn of haar beroep.

 

Naamdracht

Om de familienaam van de andere echtgenoot te gebruiken bij de beroepsuitoefening, moet men de instemming hebben van de andere echtgenoot.

Intrekking van de instemming kan alleen om gewichtige redenen.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 216 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Art. 216 1. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot.

Indien deze evenwel oordeelt dat hieraan een ernstig nadeel verbonden is voor zijn zedelijke of stoffelijke belangen of voor die van de minderjarige kinderen, heeft hij het recht zich tot de rechtbank van eerste aanleg en in spoedeisende gevallen tot de voorzitter van die rechtbank te wenden.

De rechtbank kan de uitoefening van het beroep afhankelijk stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

Het bepaalde in de twee vorenstaande leden is niet van toepassing op de uitoefening van openbare mandaten.

2. De ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de andere alleen met diens instemming gebruiken.

De instemming kan alleen om gewichtige redenen worden ingetrokken. Tegen intrekking kan de echtgenoot opkomen bij de rechtbank van eerste aanleg en in spoedeisende gevallen bij de voorzitter van die rechtbank.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht