Eigen goederen volgens het Belgisch Wettelijk Stelsel

Goederen eigen omwille van hun oorsprong:

- Goederen van voorafgaand aan het huwelijk

- Goederen om niet verkregen tijdens het huwelijk

- Bewijs

Goederen eigen omwille van hun aard:

- Accessoria: het aandeel door een der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds mede-eigenaar is

- Strikt persoonlijke goederen: kleding, persoonlijke voorwerpen, intellectuele en artistieke eigendomsrechten, recht op pensioen, recht op lijfrente, gereedschappen en werktuigen die dienen tot uitoefening van het beroep

2747.com / law / marriage / own property

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Erfrecht

Echtscheidingsrecht

Artikel 1400 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat:

1. het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten;
2. het toebehoren van eigen waardepapieren;
3. de goederen aan een der echtgenoten overgedragen door een van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, hetzij om te voldoen wat hij hem verschuldigd is, hetzij onder verplichting een schuld van die bloedverwant aan een derde te betalen;
4. het aandeel door een der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds medeŽigenaar is;
5. de goederen en rechten die ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging of wederbelegging;
6. de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep;
7. de rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding van het stelsel.

Eigen goederen

Er zijn regels van toepassing die bepalen van welke echtgenoot een eigendom is .

In die regels wordt meestal voorzien in een eenvoudige bewijslast tussen de echtgenoten.

Meestal zal al waarvan niet kan bewezen worden dat het eigen is van een van de echtgenoten alleen, automatisch vermoed worden op een of andere manier eigendom te zijn van de twee echtgenoten samen.