Het wettelijk pensioen

Voor echtgenoten geen scheiding van goederen hebben, zal er vroeg of laat moeten uitgemaakt worden of bepaalde zaken tot hun eigen vermogen behoren, dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen behoren.

Het wettelijk pensioen wordt daarbij als een eigen goed beschouwd.

Strikt persoonlijke goederen

Strikt persoonlijke goederen blijven eigen goederen onder het wettelijk stelsel. In de lijst van eigen goederen omwille van hun strikt persoonlijke karakter vinden we het wettelijk pensioen. Daarnaast vinden we er bijvoorbeeld het intellectuele eigendomsrecht evenals de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik. Ook de vergoeding voor het herstel van morele of fysieke schade wordt als een strikt persoonlijk goed beschouwd. Ook de lidmaatschapsrechten van een eigen onderneming, worden in het wettelijk stelsel als strikt persoonlijk goederen beschouwd.

Het voorbeeld van een songwriter. Hij heeft intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendom zal nooit in het gemeenschappelijk vermogen vallen. Het kan echter zijn dat er inkomsten verbonden zijn aan de exploitatie van de intellectuele eigendom. Deze inkomsten zullen tijdens het huwelijk in het gemeenschappelijk vermogen vallen. Ingeval van ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen, zullen de inkomsten niet meer in dat vermogen vallen. En het intellectuele eigendomsrecht blijft eigen van de songwriter. Zijn wederhelft kan bij ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen, geen aanspraken meer maken op de toekomstige inkomsten verbonden aan de intellectuele eigendom. Die eigedom is immers een strikt persoonlijk goed, net zoals het wettelijk pensioen.

De groepsverzekering

Allerlei verzekeringsproducten kunnen echter niet worden gelijkgesteld met het wettelijk pensioen.

De levensverzekering

Zie: marriage / lifeinsurance

 

2747.com / law / marriage / pension

contact