Benadeling binnen het huwelijk

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

Voor een aantal handelingen is de toestemming van beide echtgenoten is vereist.

Was er geen toestemming van beide echtgenoten, dan kan de andere echtgenoot de nietigverklaring vorderen.

Voor sommige handelingen kan de echtgenoot die niet heeft toegesteld slechts de nietig verklaring vorderen als hij benadeling kan bewijzen.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 1422 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Op verzoek van een der echtgenoten die bewijst dat hij een wettig belang heeft en onverminderd de rechten van de te goeder trouw zijnde derden, kan de rechtbank van eerste aanleg elke handeling nietig verklaren, die de andere echtgenoot heeft verricht:

1 in strijd met de bepalingen van de artikelen 1417, tweede lid, 1418 en 1419; de nietigverklaring van de handelingen genoemd in artikel 1418, 2. onderstelt bovendien een benadeling;

2 in strijd met een verbod of met de voorwaarden die de rechter heeft gesteld;

3 met bedrieglijke benadeling van de rechten van de eiser.

Het bewijs van goede trouw moet worden geleverd door de contracterende derde.

 

Artikel 1418 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Onverminderd het bepaalde in artikel 1417, is de toestemming van beide echtgenoten vereist om:

1

a) voor hypotheek vatbare goederen te verkrijgen, te vervreemden of met zakelijke rechten te bezwaren;

b) een handelszaak of enig bedrijf te verkrijgen, over te dragen of in pand te geven;

c) een huurovereenkomst voor langer dan negen jaar te sluiten, te vernieuwen of op te zeggen en een handelshuur of pachtovereenkomst toe te staan;

2

a) een hypothecaire schuldvordering over te dragen of in pand te geven;

b) de prijs van een vervreemd onroerend goed of de terugbetaling van een hypothecaire schuldvordering in ontvangst te nemen en opheffing te verlenen van hypothecaire inschrijvingen;

c) een legaat of een schenking te aanvaarden of te verwerpen, wanneer bedongen is dat de vermaakte of geschonken goederen gemeenschappelijk zullen zijn;

d) een lening aan te gaan;

e) een kredietovereenkomst, bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet te sluiten, behalve wanneer die handelingen noodzakelijk zijn voor de huishouding of de opvoeding van de kinderen.

 

Artikel 1417 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

De echtgenoot die een beroep uitoefent, verricht alle daartoe noodzakelijke bestuurshandelingen alleen.

Wanneer beide echtgenoten samen een zelfde beroep uitoefenen, is beider medewerking vereist voor alle handelingen behalve die van beheer.

(art 1422, 1418 en 1417 BW zoals Vervangen bij art. 2 W. 14 juli 1976)

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht