Vergoedingsrekening inzake beroepsgoederen

Door de werking van het wettelijk stelsel vallen beroepsinkomsten in het gemeenschappelijk vermogen. Wanneer echter beroepsgoederen worden aangekocht met gemeenschapsgelden, zullen deze eigen zijn ingevolge artikel 1400 , 6 BW.

Maar artikel 1400 BW voorziet ook in een vergoeding voor deze eigen goederen aan het gemeenschappelijk vermogen.

Wanneer de aangekochte werktuigen en gereedschappen (beroepsgoederen) echter geen waarde meer hebben bij de ontbinding van de gemeenschap, zou het onrechtvaardig zijn hun aankoopprijs nog te regelen in een vergoedingsrekening tussen echtgenoten.

Daarom is het aangewezen deze kwestie te regelen in een huwelijkscontract:

"Beroepsgoederen
De aanstaande echtgenoten overeen overeen dat de vergoeding die verschuldigd zou zijn wegens verkrijging van beroepsgoederen, zal beperkt bllijven tot de residuwaarde van de goederen die nog aanwezig zijn op datum van ontbinding van de gemeenschap. "

2007 Topics : huwelijkscontract