Het beroep van de echtgenoten

Het primair huwelijksvermogensstelsel

Echtgenoten hebben het recht vrij hun beroep te kiezen, volgens artikel 216 BW (1976)

 

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

- alleenbestuur van de echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel met betrekking tot goederen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening

- Het overschot van zijn eigen inkomsten mag men besteden aan goederen die verantwoord zijn voor zijn eigen beroep. Bij scheiding van goederen zal men ook over de rest van zijn eigen inkomsten zelf kunnen beslissen.

- Daden van beschikking in het kader van een gezamenlijke beroepsuitoefening: gezamenlijk bestuur

- Preferentiele toewijzing ingeval van overlijden van de onroerende goederen die dienen voor de beroepsuitoefening van een echtgenoot samen met de aldaar aanwezige roerende zaken

- Zie ook: De goederen die dienen voor het beroep van een echtgenoot

 

2747.com / law / marriage / profession

contact

Feitelijke samenwoning

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Huwelijkscontracten

Notarieel familierecht

Burgerlijk recht

In 1976 heeft de wetgever voor alle huwelijken voorzien dat de echtgenoten vrij een beroep kunnen uitoefenen. En hij heeft ook voorzien in een alleenbestuur met betrekking tot de goederen die noodzakelijk zijnn voor de uitoefening van dat beroep, ook al behoren die goederen tot het gemeenschappelijke vermogen. Hier wordt dus afgeweken van de algemene regel van het gelijktijdig bestuur van de echtgenoten inzake hun gemeenschappelijk vermogen.

 

Artikel 217 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006 (primair stelsel)

Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk.
Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur.
Wat er daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

Artikel 1417 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006 (wettelijk stelsel)

De echtgenoot die een beroep uitoefent, verricht alle daartoe noodzakelijke bestuurshandelingen alleen.
Wanneer beide echtgenoten samen een zelfde beroep uitoefenen, is beider medewerking vereist voor alle handelingen behalve die van beheer.

Artikel 1446 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van een der echtgenoten, kan de langstlevende, tegen opleg indien daartoe grond bestaat, zich bij voorrang doen toewijzen een van de onroerende goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.