Goederen die dienen voor het beroep van een gehuwd persoon

In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel zijn de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep eigen. Ook artistieke en literaire of industriele rechten (die te maken hebben met het beroep van een echtgenoot) zijn als strik persoonlijke goederen eigen.

Telkens gemeenschapsgeld gediend heeft voor de verkrijging van eigen goederen, moet er bij ontbinding van de gemeenschap vergoed worden.

In het huwelijkscontract kan men afwijken van de vergoedingsregels die in de wet voorzien zijn in het wettelijk stelsel. Men name kan men dat doen voor de beroepsgoederen.

Zie ook: Het beroep van de echtgenoten

2747.com / law / marriage / professional property

contact

Huwelijksvermogensrecht

Notarieel familierecht

Familaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Afwijkende vergoedingsregel voor beroepsgoederen (gemeenschapsstelsel)

Clausule: komen de echtgenoten overeen dat de vergoeding die zou verschuldigd zijn wegens de verkrijging van enig professioneel goed ... beperkt zal blijven tot de restwaarde van de nog op datum van ontbinding van het stelsel aanwezige goederen.

Clausule: komen de echtgenoten overeen dat de vergoeding die zou verschuldigd zijn wegens de verkrijging van de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep of omwille van artistieke, literaire of industriele rechten ... beperkt zal blijven tot de restwaarde van de nog op datum van ontbinding van het stelsel aanwezige goederen.

Op te merken valt dat bij zuivere scheiding van goederen, er tussen de echtgenoten schulden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld: een van de echtgenoten die geld steekt in de zaak van zijn huwelijkspartner. Ook die partner zal zijn kapitaal terugkrijgen bij de ontbinding van het stelsel. Eventueel zal de schuld reeds eerder terugbetaald zijn. Geld dat ik een zaak wordt gestoken is vaak risicokapitaal. Banken vragen daar een hoge interest op. Wie gehuwd is onder zuivere scheiding van goederen, kan zelf beslissen onder welke voorwaarden hij investeert in de zaak van zijn huwelijkspartner. Bij scheiding van goederen bestaat er geen geld dat van de huwelijksgemeenschap is, want er is geen huwelijksgemeenschap bij zuivere scheiding van goederen.

Indien de onderneming van een van de huwelijkspartners zeer veel inkomen genereert, valt dit inkomen in de huwelijksgemeenschap. De schulden (risico kapitaal) die worden aangegaan om te investeren zijn ook van de gemeenschap. Maar bepaalde beroepsgoederen (de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep en ook nog artistieke en literaire of industriele rechten) zijn eigen. Er wordt normaal vergoed voor alle gebruik van gemeenschapsgelden ten bate van het eigen vermogen. Maar beroepsgoederen verslijten. Het wetboek van de advocaat moet vernieuwd worden. In het huwelijkscontract kan men bedingen dat alleen de restwaarde van de eigen beroepsgoederen zal vergoed worden aan het gemeenschappelijk vermogen. Alleen voor goederen die nog in natura aanwezig zijn, kan er sprake zijn van vergoeding. Bovendien mag men ook niet vergeten dat de vergoeding nominaal is als er geen waardevermeerderig is, en dus onderhevig aan inflatie. De wet laat niet niet toe ook waardeverminderingen in rekening te brengen (art. 1435 BW) van goederen die nog in natura aanwezig zijn. Vandaar het nut van een clausule te voorzien in het huwelijkscontract om enkel de restwaarde te verrekenen.

Indien men een grote autonomie wenst op het vlak van zijn eigen beroep, kan men misschien beter huwen onder de zuivere scheiding van goederen.

Onder het wettelijk stelsel zijn alleen gereedschappen en werktuigen eigen. Dus niet het onroerend goed waarin de doktor of de advocaat zijn beroep uitoefent. Als men echt alles in verband met het beroep van een echtgenoot als eigen wenst te beschouwen en ze dan aan restwaarde wilt inpikken bij ontbinding van het stelsel, dan ligt het ondernemingsrisico bij de gemeenschap en het succes blijft eigen. Voor gereedschappen en werktuigen, artistieke, literaire en industriele rechten is te begrijpen dat die eigen zijn ook al werd bijvoorbeeld het modehuis commercieel een flop en draagt het gemeenschappelijk vermogen daar de schulden van. Of zal men ook de gemeenschapsschulden die hebben bijgedragen tot investeringen in een zaak van een van de echtgenoten die failliet is gegaan als eigen beschouwen? De banken, schuldeisers en curators zullen dat niet aanvaarden. Op te merken valt dat ook bij zuivere scheidig van goederen aan de andere echtgenoot kan gevraagd worden om mee te tekenen voor de beroepsschulden van de andere echtgenoot.

Hoe dan ook het advies is dat zodra er sprake is van enig ondernemingsrisico en de ondernemende echtgenoot toch de voordelen van een eigen zaak toch voor zichzelf wenst te kunnen houden (bijvoorbeeld ingeval van echtscheiding), het beter is een zuivere scheiding van goederen na te leven. Dit tegenover de schuldeisers en omdat de andere echtgenoot dan zelf vrij kan beslissen in welke mate hij het zakelijk ondernemen van zijn huwelijkspartner wenst te ondersteunen met leningen of met hulp in natura. Het is onfair als de gemeenschap moet opdraaiden voor het falen van de onderneming.

 

Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen

Clausule: ... Iedere echtgenoot zal gelden uit de onverdeeldheid kunnen afnemen om gereedschappen en werktuigen aan te schaffen die noodzakelijk zijn voor zijn beroepsuitoefening. Deze zaken zullen hem eigen zijn en de nadien door deze echtgenoot verwezenlijke beroepsbesparingen - die in de onverdeeldheid vallen -   zullen deze afname vergoeden.