law : mediation : code

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Zevende deel: Bemiddeling

Hoofdstuk I. - Algemene beginselen

Art. 1724 anno 2006:

Elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading, kan het voorwerp zijn van een bemiddeling, evenals:

1° de geschillen betreffende de materies bedoeld in de hoofdstukken V en VI van titel V, in hoofdstuk IV van titel VI en in titel IX van boek I van het Burgerlijk Wetboek;

2° de geschillen betreffende de materies bedoeld in titel Vbis van boek III van dit Wetboek;

3° de geschillen ingesteld overeenkomstig de afdelingen I tot IV van hoofdstuk XI van boek IV van het vierde deel van dit Wetboek;

4° de geschillen voortvloeiend uit de feitelijke samenwoning.

De publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen partij zijn bij een bemiddeling in de bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalde gevallen.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Geschillen vastbaar voor bemiddeling

Onderhoudsuitkeringen ingevolge afstamming. Wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten.

Gevolgen van de echtscheiding.

Titel IX. Ouderlijk gezag.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht