law : mediation : code

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV. Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. Procedure van collectieve schuldenregeling

Afdeling 4bis. De totale kwijtschelding van de schulden

Art. 1675/13bis Belgisch Gerechtelijk Wetboek:

§ 1. Als blijkt dat geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoende middelen beschikt, neemt de bemiddelaar deze vaststelling op in het in artikel 1675/11, § 1, bedoelde proces-verbaal, met een met redenen omkleed voorstel dat de toekenning van een totale kwijtschelding van de schulden en de eventuele maatregelen die er naar zijn mening mee gepaard moeten gaan, rechtvaardigt.

§ 2. De rechter kan in dergelijk geval de totale kwijtschelding van de schulden toestaan zonder aanzuiveringsregeling en onverminderd de toepassing van artikel 1675/13, §§ 1, eerste lid, eerste streepje, 3 en 4.

§ 3. Deze beslissing kan gepaard gaan met begeleidingsmaatregelen, waarvan de duur vijf jaar niet mag overschrijden. Artikel 51 is niet van toepassing.

§ 4. De kwijtschelding van de schulden is verworven, behoudens terugkeer tot beter fortuin binnen vijf jaar die volgen op de beslissing.

§ 5. De beslissing kan gedurende vijf jaar herroepen worden onder de in artikel 1675/15 bedoelde voorwaarden.

(Zoals ingevoegd bij art. 14 W. 13 december 2005 (B.S., 21 december 2005 (eerste uitg.)).

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht