Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Zevende deel: Bemiddeling: Hoofdstuk I. - Algemene beginselen

Hoofdstuk II. - De vrijwillige bemiddeling

Art. 1730. § 1. Voorstel om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. § 2. de ingebrekestelling bedoeld in artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek. § 3. Schorsing van de verjaring

Art. 1731. § 1. De regels van het verloop en de duur van de bemiddeling § 2. Het bemiddelingsprotocol § 3. Schorsing van de verjaringstermijn § 4. Einde maken aan de bemiddeling

Art. 1732. Bemiddelingsakkoord

Art. 1733. Homologatie van het bemiddelingsakkoord door de bevoegde rechter

Hoofdstuk III. - De gerechtelijke bemiddeling

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

HOOFDSTUK II. - De vrijwillige bemiddeling. . Art. 1730. § 1. Elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of belasten een derde met die aanwijzing. § 2. Zo het voorstel bij aangetekende brief wordt verzonden en een aanspraak bevat op een recht, wordt het gelijkgesteld met de ingebrekestelling bedoeld in artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek. § 3. In dezelfde omstandigheden schorst het voorstel gedurende een maand de verjaring van de aan dat recht verbonden vordering. Art. 1731. § 1. De partijen bepalen onderling, in samenspraak met de bemiddelaar, de nadere regels van het verloop van de bemiddeling, alsmede de duur ervan. Die overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar. De bemiddelingskosten en erelonen komen gelijkelijk ten laste van de partijen, tenzij die er anders over beslissen. § 2. Het bemiddelingsprotocol bevat : 1° de naam en de woonplaats van de partijen en hun raadslieden; 2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de bemiddelaar, en in voorkomend geval de vermelding dat de bemiddelaar erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie; 3° de herinnering aan het principe dat bemiddeling op vrijwillige basis geschiedt; 4° een beknopt overzicht van het geschil; 5° de herinnering aan het principe van vertrouwelijkheid van de mededelingen die tijdens de bemiddeling worden uitgewisseld; 6° de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief ervan, alsook de betalingsvoorwaarden worden bepaald; 7° de datum; 8° de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar. § 3. De ondertekening van het protocol schorst de verjaringstermijn voor de duur van de bemiddeling. § 4. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen, eindigt de schorsing van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving door een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de andere partij of partijen, van hun wil om een einde te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief. Art. 1732. Wanneer de partijen tot een bemiddelingsakkoord komen, wordt dat in een gedateerd en door hen en de bemiddelaar ondertekend geschrift vastgelegd. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de erkenning van de bemiddelaar. Die akte bevat de precieze verbintenissen van elk van de partijen. Art. 1733. In geval van akkoord en indien de bemiddelaar die de bemiddeling leidde erkend is door de commissie bedoeld in artikel 1727, kunnen de partijen of één van hen het bemiddelingsakkoord dat tot stand kwam overeenkomstig de artikelen 1731 en 1732 ter homologatie voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit gebeurt overeenkomstig de artikelen 1025 tot 1034. Het verzoek kan echter ondertekend worden door de partijen zelf, indien het uitgaat van alle bij de bemiddeling betrokken partijen. Het bemiddelingsprotocol wordt bij het verzoek gevoegd. De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren indien het strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord dat werd bereikt na een bemiddeling in familiezaken strijdig is met de belangen van de minderjarige kinderen. De homologatiebeschikking heeft de gevolgen van een vonnis, in de zin van artikel 1043.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht