verdeling

De algemene federale bemiddelingscommissie

Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006:
Zevende deel: Bemiddeling
Hoofdstuk I - Algemene beginselen

Art.  1727.
...
§ 2. De algemene commissie bestaat uit zes in bemiddeling gespecialiseerde leden, namelijk : twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
  Bij de samenstelling van de algemene commissie wordt gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de vakgebieden.
...
§ 6. De opdrachten van de algemene commissie zijn de volgende :
  1° de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de vormingen die zij organiseren, erkennen;
  2° de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per soort bemiddeling bepalen;
  3° de bemiddelaars erkennen;
  4° tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1726;
  5° de procedure voor de erkenning en de tijdelijke of definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar bepalen;
  6° de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden bij de hoven en rechtbanken;
  7° een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende sancties bepalen.
  De beslissingen van de commissie zijn gemotiveerd.


Ingevoegd bij Wet van 21 februari 2005, Inwerkingtreding :  22 maart 2005