De Belgische hypotheekwet anno 1995

Mortgage : Code


In 1995 werd de Belgische hypotheekwet aangepast. In 2001 zijn deze wijzigingen in voege getreden.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

De Belgische hypotheekwet anno 2006

16 DECEMBER 1851. HYPOTHEEKWET - BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken.

Inleidende bepalingen. Overdracht van zakelijke rechten. Art. 1-6

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Art. 7-11

HOOFDSTUK II. Voorrechten. Art. 12-16

AFDELING I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen. Art. 17

AFDELING II. Voorrechten op roerende goederen. Art. 18 § I. ALGEMENE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN. Art. 19 § II. VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN. Art. 20 § III. RANG VAN DE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN IN GEVAL VAN SAMENLOOP VAN DIE VOORRECHTEN. Art. 21-25, 25bis, 26

AFDELING III. Voorrechten op onroerende goederen. Art. 27-28

AFDELING IV. Hoe voorrechten bewaard worden. Art. 29-38, 38bis, 39-40

HOOFDSTUK III. Hypotheken.

Art. 41-45, 45bis, 46

AFDELING I. Wettelijke hypotheken. Art. 47-48 § 1. WAARBORGEN DOOR VOOGDEN TE VERSTREKKEN IN HET BELANG VAN MINDERJARIGEN EN ONBEKWAAMVERKLAARDEN. Art. 49-63 § 2. WAARBORGEN TEN BEHOEVE VAN GEHUWDE VROUWEN. (Opgeheven. - Overgangsbepaling) Art. 64-72

AFDELING II. Bedongen hypotheken. Art. 73-80

AFDELING III. Rang van de hypotheken onderling. Art. 81

HOOFDSTUK IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken.

Art. 82-90, 90bis, 90ter, 91

HOOFDSTUK V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen.

Art. 92-95

HOOFDSTUK VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters.

Art. 96-107

HOOFDSTUK VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken.

Art. 108

HOOFDSTUK VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd.

Art. 109-122

HOOFDSTUK IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders.

Art. 123-134

HOOFDSTUK X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden.

Art. 135-138

Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen.

Art. 139-143

Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen.