Belgische Hypotheekwet

XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 142. anno 2007:

De Koning bepaalt de wijze waarop in elke aanvraag om een getuigschrift, de natuurlijke en de rechtspersonen uit hoofde van wie inlichtingen worden gevraagd en de betrokken onroerende goederen, moeten worden vermeld.

wetsgeschiedenis