Belgische Hypotheekwet

I. Algemene bepalingen


Artikel 7 : Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.

Commentaar

Een schuldenaar kan zijn vermogen niet opsplitsen.

Bovendien moeten de schuldeisers gelijk behandeld worden (art. 8 Hyp.W.)

Uitzonderingen op dit principe:
- Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

Inzake uitvoerend beslag op onroerend goed geeft ook artikel 1560 Ger.W. weer dat een schuldeiser in principe op heel het vermogen van zijn schuldenaar beslag kan leggen.