law : mortgage : code

De Hypotheekwet

Inleidende bepalingen: Overdracht van zakelijke rechten

 

belgie1.jpg (23481 bytes)

I. Algemene bepalingen

Art. 7. Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.

Art. 8. De goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.

Art. 9. De wettige redenen van voorrang zijn de voorrechten en hypotheken.

II. Voorrechten

III. Hypotheken

Wettelijke Hpotheken - Bedongen hypotheken - Rang van de hypotheken onderling

IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken.

Art. 82-90, 90bis, 90ter, 91

V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen.

Art. 92-95

VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters.

Art. 96. De schuldeisers die een ingeschreven voorrecht of hypotheek hebben op een onroerend goed, volgen dat goed, in welke handen het ook overgaat, om gerangschikt en betaald te worden volgens de orde van hun schuldvorderingen of inschrijvingen. 

Art. 96-107

VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken

Art. 108

VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd

Art. 109-122

IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders.

Art. 123-134

X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden

Art. 135-138

XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139 - art. 140 -143

Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen

Art. 144

2747.com / law / Hypotheken

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht
In 1995 werd de Belgische Hypotheekwet van 1851 grondig herschreven.

Op 1 januari 2001 zijn deze wijzigingen in werking getreden.

In 2007 werden enkele wijzigingen doorgevoerd inzake identificatie in het kader van een toenemende digitalisering.

 

belgie1.jpg (23481 bytes)