law - mortgage - contract - 2008 - Belgie
Algemene voorwaarden Argenta

VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

a) Kredietopening
Artikel 12: Individuele handelingsbekwaamheid der kredietnemers
Onverminderd de appreciatiebevoegdheid van de kredietgeefster geven de kredietnemers elkaar wederzijds volmacht om over het geheel van het krediet te beschikken.
Artikel 13: Duur
De kredietopening gaat heden in en wordt toegestaan voor een onbepaalde duur. Bij handlichting van de hypothecaire inschrijving komt er van rechtswege en met onmiddellijke ingang een einde aan de kredietopening.
Indien in het kader van deze kredietopening een voorschot wordt toegestaan en ten aanzien van dit voorschot een termijn wordt bedongen, doet dit geen afbreuk aan dit beginsel.
Artikel 14: Wijze van beschikken
De wijze waarop over de kredietopening kan worden beschikt, wordt in overleg tussen de partijen vastgelegd bij afzonderlijke overeenkomst, verder voorschot geheten. Daarin wordt ondermeer bepaald: de gebruiksvorm, het bedrag, de duur, de rentevoet en de commissies, de eventuele bijkomende waarborgen.
Artikel 15: Eenheid van rekening
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beschikkingen wordt de kredietopening toegestaan in rekening-courant.
De diverse rekeningen die de kredietnemers voeren bij de kredietgeefster betreffende de toegestane voorschotten binnen huidige kredietopening zijn slechts boekhoudkundige onderverdelingen van een globale rekening-courant.
Artikel 16: Wederopname
De kredietnemers hebben de mogelijkheid sommen weder op te nemen aan voorwaarden die op dat ogenblik van toepassing zijn, zonder dat er schuldvernieuwing optreedt en rekening houdend met de aflossingsverplichting eventueel opgelegd in de bijzondere voorwaarden van iedere wederopname.
Elke wederopname maakt het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst waarin de voorwaarden en de modaliteiten van de wederopname zullen bepaald worden.
Bovendien behoudt de kredietgeefster zich het recht voor de wederopname te weigeren indien:
- De waarde van het gehypothekeerde goed of van andere waarborgen of het bedrag van de inschrijving is verminderd.
- Niet alle kredietnemers en hypotheekverstrekkers instemmen met de wederopname;
- Hun financiële toestand hen niet in staat stelt een bijkomende kredietlast te dragen;
- Een opgenomen voorschot opeisbaar werd gesteld.
- Het bedrag van de wederopname minder dan zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent  (6.197,34 EUR) bedraagt.
De waarborgen en inzonderheid de hypotheek gevestigd naar aanleiding van deze kredietopening, strekken tevens tot zekerheid van de terugbetaling van de wederopgenomen bedragen.
Artikel 17: Aan te rekenen kosten
Vallen ten laste van de kredietnemers:
- Alle lasten, kosten, erelonen behoudens deze van advocaten aangesteld door de kredietgeefster, rechten, commissies en provisies, krachtens of naar aanleiding van deze kredietopening of iedere overeenkomst ter uitvoering hiervan verschuldigd;
- Alle gerechtelijke of welkdanige kosten, veroorzaakt door de invordering van de schuld, de erkenning en vrijwaring van de rechten van de kredietgeefster;
- De kosten van de inschrijving, van hernieuwing van inschrijven en van de handlichting der overeengekomen hypotheken;
- Voorgeschoten herstellingskosten.
De kredietgeefster doet kennisgeving van deze kosten aan kredietnemer met verzoek tot betaling.
De kredietgeefster is gerechtigd de aldus verschuldigde bedragen voor te schieten en aan te rekenen op de kredietopening.
Artikel 18: Schuldvernieuwing
Alle verrichtingen die zich afspelen binnen het kader van de toegestane kredietopening alsmede eventuele wijzigingen inzake het bedrag, de intrestvoet, de duur, de terugbetalingsmodaliteiten en de bijkomende voorwaarden van de kredietopening zoals onder meer bij wederopneming, geven geen aanleiding tot enige schuldvernieuwing.
Artikel 19: Beëindiging van de kredietopening met vooropzeg
Beide partijen hebben het recht de kredietopening geheel of gedeeltelijk te beëindigen met een voorbericht van 30 dagen, betekend bij aangetekend schrijven.
Deze termijn gaat in op de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven.
Artikel 20: Beëindiging van de kredietopening zonder vooropzeg
 Onverminderd de bij de wet bepaalde gevallen, en ongeacht de termijnen
overeengekomen bij de toekenning van een voorschot, kan de kredietgeefster de kredietopening op eenvoudig verzoek en met onmiddellijke ingang opzeggen:
- bij rechtsonbekwaamheid van één of meerdere van de kredietnemers;
- bij vereffening, omvorming wijziging van het maatschappelijk doel, fusie door opslorping indien één van de kredietnemers een vennootschap is;
- indien terugvordering wordt gevraagd van of indien beslag wordt gelegd op in waarborg gegeven goederen of schuldvorderingen.
- indien de verklaringen en inlichtingen aan de kredietgeefster verstrekt i.v.m. het krediet, onjuist zijn, zodat, indien ze juist waren geweest, het krediet niet zou zijn toegestaan.
- indien een krediet niet wordt aangewend voor het aangegeven doel.
- bij wanbetaling gedurende 15 dagen sedert de vervaldag, van een eisbaar bedrag hetzij in kapitaal, hetzij in intrest.
- indien de inschrijving van de hypotheek, die tot zekerheid van de kredietopening wordt gevestigd, niet als enige de vereiste rang inneemt.
- indien de kredietnemers de schuldsaldo- of brandverzekering niet aanhechten aan deze kredietopening overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.
- indien de aangehechte verzekeringscontracten zoals bedoeld in de artikels 41 en 42 van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, geschorst, herleid of nietig verklaard.
- ingeval van beschadiging van de gehypothekeerde goederen door toedoen van één van de kredietnemers.
- indien de kredietnemers het in waarborg gegeven onroerend goed hetzij geheel of gedeeltelijk in huur geven voor een huurceel van meer dan negen jaar of tegen een prijs onder de normale huur;
indien zij op voorhand meer dan drie maanden huur ontvangen, dit alles zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden belanghebbenden.
- indien geen gevolg wordt gegeven aan een aanmaning tot terugbetaling van voorgeschoten kosten.
- Bij (aanvraag) gerechtelijk akkoord
Artikel 21: Voorwaarden na opzegging
De bedragen die na opzegging van de kredietopening om welke reden ook, door de kredietnemers verschuldigd zijn, blijven onderworpen aan alle bepalingen van deze akte en aan alle bepalingen van eventuele latere akten die het toegestane voorschot of voorschotten beheersen.
b)Voorschot
Artikel 22: Verrichtingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze overeenkomst worden alle op verzoek of voor rekening van de kredietnemers gedane verrichtingen, betalingen, ten laste gelegde schulden en kosten ingeschreven op één rekening per voorschot bij de kredietgeefster.
Artikel 23: Betalingen
De kredietnemers zijn slechts gerechtigd betalingen in het kader van deze kredietopening te doen door storting of overschrijving op de door de kredietgeefster aangeduide rekening.
Artikel 24: Toerekening der betalingen
Alle betalingen gedaan in het kader van de onder kredietopening toegestane voorschotten zullen door de kredietgeefster worden toegewezen op het niet of minst gewaarborgde gedeelte van het krediet.
Indien er lastens de kredietnemers meerdere eisbare sommen openstaan, kan de kredietgeefster elke gedane betaling toerekenen op deze sommen waarvan zij de betaling het nuttigst acht.
Artikel 25: Bewijs der verrichtingen
Onder voorbehoud van tegenbewijs geldt de boekhouding van de kredietgeefster als bewijs van de verrichtingen tussen partijen en jegens derden.
Artikel 26: Vervroegde terugbetaling
Het voorschot kan op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald.
In alle gevallen van vervroegde terugbetaling, geheel of gedeeltelijk, vrijwillig of gedwongen zullen de kredietnemers een éénmalige vergoeding voor wederbelegging verschuldigd zijn van drie (3) maanden intrest berekend aan de maandrente van het voorschot op het bedrag te storten in kapitaal om de terugbetaling te doen, behalve in geval van terugbetaling na overlijden, in uitvoering van een aangehecht contract.
Artikel 27: Gedeeltelijke vervroegde terugbetaling
Als gedeeltelijke vervroegde terugbetaling zal worden aanzien iedere betaling die als gevolg heeft dat op de dag van de terugbetaling het debetsaldo in kapitaal is gedaald tot een niveau dat lager ligt dan het niveau zoals bepaald in het aangehecht aflossingsplan voor zover dit verschil minstens duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig cent (1.239,47 EUR) bedraagt.
Indien het voorschot echter minder dan twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent  (12.394,68 EUR) bedraagt, wordt dit verschil echter beperkt tot tien procent (10%) van het voorschot.
De beperking van de eerste paragraaf geldt niet voor één gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van ieder kalenderjaar.
Iedere gedeeltelijke vervroegde terugbetaling zal tot gevolg hebben dat het aantal resterende maandelijkse betalingen wordt verminderd in verhouding tot deze terugbetaling. Evenwel kunnen, mits schriftelijk verzoek door de kredietnemers binnen de dertig dagen na de gedeeltelijke terugbetaling de nog te vervallen maandelijkse betalingen worden herleid in functie van het nog verschuldigde kapitaalsaldo, de resterende looptijd en de contractueel bedongen rentevoet.
Artikel 28: Vrijwillige volledige vervroegde terugbetaling
Als vrijwillige volledige vervroegde terugbetaling zal worden aanzien de integrale terugbetaling van het saldo van het voorschot vooraleer daartoe de verplichting bestond volgens het aangehecht aflossingsplan van deze overeenkomst of in de overeenstemmende bepaling van een latere akte houdende toekenning van een aanvullend voorschot.
Artikel 29: Gedwongen vervroegde terugbetaling
Als gedwongen vervroegde terugbetaling wordt aanzien de terugbetaling van het saldo van het voorschot, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, na voortijdige opeising overeenkomstig artikel 32 van deze akte.
Artikel 30: Verhoging van de rentevoet
De overeengekomen rentevoet zal worden verhoogd met een percentage dat op maandbasis gelijk is aan nul komma nul vier twee procent (0,042%), in volgende gevallen en op voorwaarde dat deze verhoging binnen drie maanden na die vervaldag meegedeeld wordt aan de kredietnemer, bij ter post aangetekend schrijven:
- in alle gevallen van onmiddellijke opeisbaarstelling van het voorschot
- bij wanbetaling gedurende vijftien (15) dagen vanaf de vervaldag.
Wanneer de kredietnemers de intresten over een gans jaar niet betaald hebben, brengen deze intresten van een jaar intresten op aan de rentevoet van het krediet verhoogd met een percentage dat op maandbasis gelijk is aan nul komma nul vier twee procent (0,042%), in toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
De toepassing van deze verhoging doet geen afbreuk aan het recht van de kredietgeefster de toepassing in te roepen van de clausule betreffende de vervroegde opeisbaarheid.
Artikel 31: Bepalingen inzake bouw- en verbouwingswerken
Niet van toepassing
Artikel 32: Voortijdige opeisbaarheid van het voorschot
Onverminderd de bij de wet bepaalde gevallen, en ongeacht de termijnen
overeengekomen bij de toekenning van een voorschot, kan de kredietgeefster het voorschot op eenvoudig verzoek en met onmiddellijke ingang opeisen:
- bij rechtsonbekwaamheid van één of meerdere van de kredietnemers;
- bij vereffening, omvorming wijziging van het maatschappelijk doel, fusie door opslorping indien één van de kredietnemers een vennootschap is;
- indien terugvordering wordt gevraagd van of indien beslag wordt gelegd op in waarborg gegeven goederen of schuldvorderingen
- indien de verklaringen en inlichtingen aan de kredietgeefster verstrekt i.v.m. het krediet, onjuist zijn, zodat, indien ze juist waren geweest, het krediet niet zou zijn toegestaan;
- indien een krediet niet wordt aangewend voor het aangegeven doel;
- bij wanbetaling gedurende 15 dagen sedert de vervaldag, van een eisbaar bedrag hetzij in kapitaal, hetzij in intrest;
- indien de inschrijving van de hypotheek, die tot zekerheid van de kredietopening wordt gevestigd, niet als enige de vereiste rang inneemt;
- indien de kredietnemers de schuldsaldo -of brandverzekering niet aanhechten aan deze kredietopening overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst;
- indien de aangehechte verzekeringscontracten zoals bedoeld in de artikels 41 en 42 van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, geschorst, herleid of nietig verklaard;
- ingeval van beschadiging van de gehypothekeerde goederen door toedoen van één van de kredietnemers;
- indien de kredietnemers het in waarborg gegeven onroerend goed hetzij geheel of gedeeltelijk in huur geven voor een huurceel van meer dan negen jaar of tegen een prijs onder de normale huur; indien zij op voorhand meer dan drie maanden huur ontvangen, dit alles zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden belanghebbenden.
- indien geen gevolg wordt gegeven aan een aanmaning tot terugbetaling van voorgeschoten kosten.
- Bij (aanvraag) gerechtelijk akkoord.
In alle gevallen van vervroegde opeisbaarheid zal de kredietgeefster de kredietnemers een schriftelijk voorbericht van 15 dagen doen geworden, waarin hun aandacht wordt gevestigd op de toestand waarin zij zich bevinden en op de gevolgen van de niet-regularisatie van deze toestand binnen de bedoelde termijn.
Artikel 33: Voorwaarden na opeisbaarstelling
De bedragen die na opeisbaarstelling van het voorschot om welke reden ook, door de kredietnemers verschuldigd zijn, blijven onderworpen aan alle bepalingen van deze akte en aan alle bepalingen van eventuele latere akten die het toegestane voorschot of voorschotten beheersen.
c) zekerheden
Artikel 34: Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid  
De kredietnemers verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar en op dezelfde wijze ook hun erfgenamen en rechthebbenden, tot alles wat nu en later te hunne laste wordt bedongen.
Artikel 35: Overdracht van schuldvorderingen
Tot zekerheid van terugbetaling van alle aan de kredietgeefster toekomende bedragen, staan de kredietnemers af en dragen ze over aan de kredietgeefster tot beloop van de op de datum van betekening opeisbare bedragen:
- het voor afstand vatbare gedeelte van hun wedde, loon, werkloosheidsvergoeding, vakantiegeld, pensioen alsmede ieder ander vervangingsinkomen zoals onder meer voorzien door de ziekte- en invaliditeitswetgeving
- al hun rechten betreffende te vervallen huren en pachten van al hun onroerende goederen
- al de gelden hen toekomend uit hoofde van nalatenschappen
- al de hen toekomende commissielonen
- de opbrengst van het ten gelde maken van roerende en onroerende waarden
- de tegoeden op bankdeposito’s en spaardeposito’s
- hun rechten op vergoedingen ingevolge ongevallen
- al de vorderingen die ieder van de kredietnemers tegenover derden zou kunnen doen gelden.
De kredietnemers zullen aan de kredietgeefster op haar eerste verzoek alle inlichtingen verstrekken teneinde deze overgedragen schuldvorderingen door de kredietgeefster te laten innen.
De kredietnemers machtigen de kredietgeefster deze overdracht op hun kosten en zonder voorafgaande ingebrekestelling ter kennis te brengen van de werkgever of ieder andere gecedeerde schuldenaar.
De kredietnemer die de afrekening betwist, is niettemin onvoorwaardelijk gehouden te betalen, behoudens terugbetaling achteraf.
De kredietnemers verklaren door de notaris in kennis gesteld te zijn van het vermeerderingsmechanisme voor kind ten laste zoals bepaald in de artikelen 34 en 34bis van de wet van twaalf april negentienhonderd vijfenzestig betreffende de bescherming van het loon der werknemers. De kredietnemers verklaren eveneens van de notaris het aangifteformulier voor kind ten laste ontvangen te hebben, overeenstemmend met het model opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van drieëntwintig november tweeduizend en zes, dat dit model bepaalt.
Artikel 36: Hypothecair gewaarborgde bedragen
De hypothecaire inschrijving wordt genomen:
- in hoofdsom voor het in artikel 1 vermelde kredietbedrag
- voor drie jaar intrest waarvan de wet de rang waarborgt, voor deze inschrijving wordt de rentevoet vastgesteld op een komma twee vijf procent (1,25 %) per maand, hetzij vijftien procent (15 %) per jaar.
- voor een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het in artikel 1 vermelde kredietbedrag minimum van duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig cent (1.239,47 EUR) voor voorschotten van verzekeringspremies, kosten van tenuitvoerlegging, vergoeding voor wederbelegging en alle andere onkosten of toebehoren van welke aard ook ingevolge deze akte en de hieronder toegestane voorschotten.
Artikel 37: Garanties vanwege de hypotheekverstrekkers
De kredietnemers en de eventuele hypotheekverstrekkers waarborgen, behoudens formele en uitdrukkelijke toestemming van de kredietgeefster, dat de tot zekerheid gestelde goederen vrij, zuiver en onbezwaard zijn en dat de hypotheek binnen de veertien dagen als enige in eerste rang zal ingeschreven worden en door geen enkel voorrecht of zakelijk recht zal worden voorafgegaan of ermee gelijke rang zal hebben.
De kredietgeefster is niet verplicht over het krediet te laten beschikken zolang het bewijs niet is geleverd dat de inschrijving van de hypotheek de overeengekomen rang bekleedt.
Artikel 38: Gewaarborgde schulden
Alle zekerheden bij onderhavige of latere akte gesteld, waarborgen de terugbetaling van het saldo van de rekening courant met inbegrip van alle geldsommen die de kredietnemers aan de kredietgeefster om gelijk welke reden verschuldigd zijn of zullen worden.
De vestiging van aanvullende waarborgen doet de reeds bestaande niet verdwijnen.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de kredietgeefster geen afstand doet van de zekerheden die de schulden waarborgen welke op de kredietopening worden aangerekend.
Krachtens artikel 1278 Burgerlijk Wetboek blijven zij als de waarborg fungeren voor de terugbetaling van het saldo van de rekening courant.
Artikel 39: Verbintenis niet te vervreemden of te bezwaren
De kredietnemers en de eventuele hypotheekverstrekkers voor de door hen verpande goederen, verbinden zich ertoe hun onroerende goederen evenals de roerende goederen, onroerend door bestemming die er zich bevinden:
- niet te vervreemden noch te hypothekeren zonder het schriftelijk akkoord van de kredietgeefster;
- degelijk te onderhouden en er geen wijzigingen aan te brengen die er de waarde van verminderen;
- niet te verhuren voor meer dan 9 jaar of onder de normale huurprijs;
Het overlijden van één der of alle kredietnemers stelt geen einde aan deze verplichting.
d) uitwinning
Artikel 40: Uitwinning
Bij het niet nakomen door de kredietnemers van gelijk welke in deze akte bedongen verbintenis heeft de kredietgeefster het recht de tot zekerheid gestelde goederen te doen verkopen overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Daarenboven zal de kredietgeefster tot verkoop mogen overgaan zowel van de gehypothekeerde goederen als van andere goederen, zo roerende als onroerende, die aan de kredietnemers toebehoren.
Zij kan de vervolging aanvangen met de uitwinning van de laatste genoemde onroerende goederen, zonder de ontoereikendheid van de gehypothekeerde goederen te moeten bewijzen.
De kredietgeefster kan de vervolging eveneens aanvangen met een beslag op roerende goederen of schuldvorderingen, dit alles op kosten van de kredietnemers.
e) verzekeringsplicht
Artikel 41: Verzekeringsplicht - Brand
De kredietnemers en eventuele hypotheekverstrekkers verbinden er zich toe de tot zekerheid gestelde onroerende goederen, evenals de onroerende goederen door bestemming die er zich bevinden, voor hun nieuwwaarde tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en deze polis aan de kredietovereenkomst te hechten.
De kredietnemers machtigen bij deze de kredietgeefster zelf dergelijke verzekering af te sluiten, zo zij dit zouden verzuimen en de premies voor hun rekening te betalen.
Door een bijvoegsel zal worden bedongen dat geen schadevergoeding kan worden geregeld zonder tussenkomst van de kredietgeefster en dat de polis niet zal vervallen of verbroken worden zonder dat de kredietgeefster hiervan minstens vijftien dagen op voorhand werd verwittigd.
Bij gebreke aan premiebetaling kan de kredietgeefster de verschuldigde premies zelf betalen in de plaats van de kredietnemers of de hypotheekverstrekkers.
De voorgeschoten verzekeringspremies zullen bij afzonderlijk schrijven worden geëist van de kredietnemers en in geval van wanbetaling zullen ze in rekening courant worden geboekt. Op de premie zullen alle intresten verschuldigd zijn die op dat ogenblik de verhouding bepalen.
Artikel 42: Verzekeringsplicht - schuldsaldo
Teneinde de terugbetaling te verzekeren van het verschuldigd blijvend saldo ingeval van overlijden, verplichten de kredietnemers er zich toe aan ieder overeengekomen voorschot een schuldsaldoverzekering te hechten, waarvan het beginkapitaal gelijk is aan het bedrag van het voorschot en de duur gelijk aan deze die voor het voorschot werd overeengekomen.
Bij niet-betaling van de premie overeenkomstig de algemene voorwaarden van het contract mag de kredietgeefster bedoelde premie voorschieten in naam van de kredietnemers tot beloop van de premie vereist om het verschuldigd blijvend saldo te verzekeren.
De voorgeschoten verzekeringspremies zullen bij afzonderlijk schrijven worden geëist van de kredietnemers en in geval van wanbetaling zullen ze in rekening courant worden geboekt. Op de premie zullen alle intresten verschuldigd zijn die op dat ogenblik de verhouding bepalen.
In geval bij de uitbetaling taksen geheven worden op het verzekerd kapitaal, moeten de kredietnemers of hun rechthebbenden het verschil bijleggen om tot de volledige terugbetaling van het krediet te komen.
In geen geval moeten de kredietnemers het verzekeringscontract in stand houden voor een verzekerd kapitaal dat hoger is dan het verschuldigd blijvend saldo. De aanhechting van deze verzekering wordt verwezenlijkt door de aanvaarding, door de kredietgeefster, van de verzekeringsovereenkomst die haar voorgesteld wordt door de verzekeringsnemer. Het document dat de aanvaarding regelt moet tevens de verplichtingen bevatten die de kredietnemers dragen krachtens de aanhechting.
f) slotbepalingen
Artikel 43: Verklaring betreffende de ontvangst van een afschrift van de akte
De kredietnemers erkennen ieder een afschrift van onderhavige akte en aangehechte stukken te hebben ontvangen.
Artikel 44: Recht op informatieverstrekking
De kredietnemers machtigen de kredietgeefster aan risicocentrales en krediet- verzekeraars alle informatie te verstrekken betreffende de door de kredietnemers opgenomen verbintenissen, de wijze waarop deze worden uitgevoerd, eventuele wanprestaties en uitvoeringsmaatregelen, …
Artikel 45: Bevoegde rechtbank
Alle betwistingen die tussen de partijen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van deze akte of de in uitvoering van deze akte toegestane voorschotten bij afzonderlijke overeenkomst of briefwisseling, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.
Artikel 46: Registratie in de centrale gegevensbank
Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor kredieten aan particulieren, overeenkomstig artikel 3 §1,1° of 2° van de wet van tien augustus tweeduizend en één betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren.
De doeleinden van de verwerking in de centrale; zijn overeenkomstig artikel 9 van onderhavige wet; informatie te verkrijgen over de financiële toestand en de solvabiliteit van de kredietnemer teneinde een juiste beoordeling van de kredietwaardigheid te kunnen maken en overmatige schuldenlast te voorkomen.
De gegevens zullen gemeld worden aan de Centrale voor kredieten aan partikulieren; Boulevard de Berlaimont 5 te 1000 Brussel.
In geval van wanbetaling, wordt ook deze wanbetaling geregistreerd.
Wanneer een verschuldigd bedrag niet werd betaald binnen drie maanden na zijn vervaldag of binnen 1 maand na een aangetekende verwittiging die de gevolgen van de wanbetaling vermeldt, deelt de kredietgever de wanbetaling mee aan de Centrale voor kredieten aan partikulieren om te worden geregistreerd in haar centrale gegevensbank.  
Volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels heeft elke kredietnemer kosteloos toegang tot de op zijn naam geregistreerde gegevens en kan hij Vrij en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens. In geval van rechtzetting is de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe gehouden deze Verbetering mede te delen aan de personen die inlichtingen van hem hebben verkregen en die de geregistreerde persoon aanduidt.
De bewaartermijnen voor deze gegevens worden eveneens door de Koning vastgesteld.
De inlichtingen die door de Bank worden meegedeeld mogen enkel gebruikt worden in het raam van het verstrekken van of het beheer van kredieten of betalingsmiddelen, die van aard zijn het privévermogen van een natuurlijk persoon te bezwaren en waarvan de uitvoering op het privévermogen kan voortgezet worden.
Deze inlichtingen mogen niet gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden. Partijen verklaren van de bepalingen van deze akte kennis te hebben na voorlezing ervan gedaan door de notaris en ze volledig te aanvaarden.
Identiteit:
Op grond van de door de wet vereiste officiële stukken, bevestigt ondergetekende notaris de juistheid van de namen, voornamen, geboorteplaatsen en - data van de kredietnemers, de pandstellers en de eventuele hypotheekverstrekkers.
Artikel 47: Exoneratieclausule
Niet van toepassing.