De Hypotheekwet : Hoofdstuk II. Voorrechten

Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden

Artikel 35 anno 2007:

De hypotheekbewaarder is op straffe van vergoeding van alle schade jegens derden gehouden, op het ogenblik van de overschrijving ambtshalve in zijn register de inschrijving te doen :
  1° Van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de akte van eigendomsoverdracht;
  2° Van iedere opleg of vergoeding van de overwaarde, die voortvloeit uit de akte van ruiling.
  Deze inschrijving omvat de som die als schadevergoeding voor het geval van uitwinning bedongen is;
  3° Van de geldelijke lasten en de andere begrote prestaties die voortvloeien uit de akte van schenking;
  4° Van iedere opleg en vergoeding van de overwaarde, die voortvloeit uit de akte van verdeling of van veiling.
  Deze inschrijving vermeldt de bedingen betreffende de vrijwaring wegens uitwinning, indien zodanige bedingen zijn gemaakt.

Commentaar

Dit is de zogenaamde ambtshalve inschrijving die de hypotheekbewaarder moet nemen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Maar aan de doorhaling van de inschrijving wel.

In bijna alle verkoopaten wordt dan ook ontslag van ambtshalve inschrijving gegeven, om juist de kosten van de doorhaling te vermijden.

Indien de verkoper een krediet aan de koper toestaat, kan de ambthalve inschrijving een goedkope manier zijn om het krediet hypothecair te waarborgen.