Het ereloon van de hypotheekbewaarder anno 2001

Koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen van de hypotheekbewaarders

Deze erelonen zijn geindexeerd.

Het ereloon van de hypotheekbewaarder bij de overschrijving van een akte

Bij de overschrijving van een akte, moet de notaris betalen per A4 bladzijde (zie hieronder artikel 1, ten 6de). Hij zal dus veel betalen voor lange akten zoals een akte deling van vele onroerende goederen die bovendien meestal op vele hypotheekkantoren moet worden overgeschreven.

In 2001 was het ereloon van de hypotheekbewaarder voor de overschrijving per A4 pagina 7,44 euro.

Begin 2005 was het ereloon van de hypotheekbewaarder voor de overschrijving per begonnen A4 pagina 8,14 euro.

Dit ereloon wordt verdubbeld indien de bladzijde meer dan vijftig regels of indien een regel meer dan zestig karakters bevat.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Artikel 1 Koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen van de hypotheekbewaarders zoals laatst gewijzigd in 2001

Aan de hypotheekbewaarders wordt betaald, bij wijze van loon:

1° voor het registreren der aanvragen van de hypothecaire formaliteiten, per vak van het register van neerlegging: [1,62 EUR];

2° voor de erkenning van de neerlegging van stukken, wanneer zij afgegeven wordt overeenkomstig artikel 126 van de wet van 16 december 1851 op de herziening van de rechtsregeling der hypotheek, gewijzigd bij artikel 81 van het besluit van de Regent van 26 juni 1947 houdende het Wetboek der zegelrechten, per nummer van het register van neerlegging: [12,40 EUR];

3° voor elke inschrijving, oorspronkelijke of vernieuwde, van hypotheekrecht of voorrecht:

a) per bladzijde van het borderel overeenstemmend met een bladzijde van het formaat A4 of een gedeelte ervan: [2,98 EUR]. Het loon wordt verdubbeld indien de bladzijde meer dan vijftig regels of indien een regel meer dan zestig karakters bevat;

b) [naargelang het bedrag, in hoofdsom en bijhorigheden, van de sommen waarvoor de inschrijving genomen of vernieuwd wordt:

– 25.000 EUR niet overtreft: 50 EUR;

– 25.000 EUR overtreft: 50 EUR verhoogd met 17,50 EUR per volledige of onvolledige schijf van 25.000 euro boven het eerste.]

Het onder b bedoelde bedrag omvat het totaal van de schuldvorderingen, huidige of gebeurlijke, prijzen, opleggelden, uitkeringen, geldelijke lasten en andere prestaties in geld, welke het voorwerp van de inschrijving uitmaken, met uitsluiting van de bij artikel 87 van de wet van 16 december 1851 bedoelde drie jaren interest en met uitsluiting van de prestaties in natura en van de verplichtingen om iets te doen die niet in kapitaal werden geraamd in de akten, en, bij ontstentenis van akten, in de borderellen. Het wordt bepaald per formaliteit zonder rekening te houden met de pluraliteit van hypotheekrechten en van schuldvorderingen, noch met het aantal der schuldeisers, medebelanghebbenden of niet, noch met het aantal der verdeelde of onverdeelde eigenaars. De prestaties bestaande uit een rente of een pensioen, die niet in kapitaal werden geraamd in de akten of de borderellen, worden geschat volgens de regelen die vastgesteld zijn bij artikel 133, leden 4 en 5, van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij de wet van 23 december 1958. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op de inschrijving die genomen wordt, krachtens artikel 39 van de wet van 16 december 1851, tot behoud van het recht om de afscheiding der erfboedels te vragen. Het onder b bepaalde loon wordt met de helft verhoogd wanneer de inschrijving van ambtswege wordt genomen of vernieuwd;

4° voor elke andere melding dan de doorhaling, die door middel van borderellen wordt gevorderd en die in de rand van een inschrijving gedaan wordt: [24,80 EUR];

5° voor elke verandering van woonplaats die, onder de handtekening van de betrokkene, in de rand van een inschrijving vastgesteld wordt: [6,20 EUR];

6° voor elke overschrijving per bladzijde van de akte overeenstemmend met een bladzijde van het formaat A4 of een gedeelte ervan: 7,44 EUR. Het loon wordt verdubbeld indien de bladzijde meer dan vijftig regels of indien een regel meer dan zestig karakters bevat;

7° voor elke melding die in de rand van een overschrijving gedaan wordt: [24,80 EUR];

8° voor elke akte waarbij een weigering van overschrijving wordt vastgesteld wegens het bestaan van een voorgaand beslag: [24,80 EUR];

9° voor de doorhaling van de inschrijvingen, met inbegrip van de afgifte van het certificaat van doorhaling:

a) [wanneer de doorhaling totaal is: naargelang het bedrag van de sommen welke dienen tot het vaststellen van het gegradueerd loon voor de inschrijving:

– 25.000 EUR niet overtreft: 87 EUR;

– 25.000 EUR overtreft: 87 EUR, verhoogd met 17,50 EUR per volledige of onvolledige schijf van 25.000 euro boven het eerste;]

b) wanneer zij gedeeltelijk is wat de sommen betreft: het onder a bepaalde loon berekend op het totaal bedrag van de sommen ten belope waarvan zij gedaan wordt;

c) wanneer zij gedeeltelijk is wat de bezwaarde goederen betreft, al dan niet met vermindering van het bedrag van de inschrijving:

– het onder a bepaalde loon berekend op het totaal bedrag van de door de inschrijving gewaarborgde sommen op het vrijgemaakt goed;

– wanneer de vermindering het gevolg is van de behoorlijk overgeschreven vervreemding van bezwaarde goederen, wordt de berekeningsgrondslag van het loon, op voorlegging van de bewijsstukken, beperkt tot de in de akte van vervreemding aangegeven waarde of prijs;

– wanneer de gedeeltelijke doorhaling wat de bezwaarde goederen bertreft, gebeurt in het kader van een onteigening ten algemene nutte, is er [24,80 EUR] verschuldigd, op voorlegging van een attest uitgaande van de onteigenende macht.

De grondslag voor de berekening van het loon mag in geen geval meer bedragen dan het totaal bedrag van de oorspronkelijk door de inschrijving gewaarborgde sommen, verminderd met de bedragen die reeds aanleiding hebben gegeven tot de heffing van het gegradueerd loon bij vorige doorhalingen. Het voor een doorhaling verschuldigd loon mag niet minder bedragen dan [24,80 EUR]. Voor de berekening van het loon wordt elke inschrijving afzonderlijk beschouwd zonder rekening te houden met de omstandigheid dat dezelfde schuldvordering gewaarborgd is door verscheidene inschrijvingen waarvan gelijktijdig opheffing gegeven wordt. In al de gevallen waarin de tussenkomst van de ingeschreven hypothecaire schuldeisers door de wet geëist wordt om tot de gehele doorhaling van een van ambtswege genomen inschrijving te komen, is de bewaarder gerechtigd uit hoofde van de nodige opzoekingen het bij het 15°, letter a, bepaalde loon te eisen indien de nodige inlichtingen hem, na aanvraag, niet door de verzoeker verstrekt worden;

10° voor de doorhaling van de randmeldingen, met inbegrip van de afgifte van het certificaat van doorhaling: [24,80 EUR] per melding. Indien door één en dezelfde akte opheffing wordt gegeven van de inschrijving en van de randmeldingen die er betrekking op hebben, is er niets verschuldigd uit hoofde van de doorhaling van deze laatste;

11° voor de doorhaling van de overschrijvingen van dwangbevelen en van inbeslagnemingen of van de overschrijvingen van beschikkingen en akten bedoeld bij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van de afgifte van het certificaat van doorhaling: [24,80 EUR] per overschrijving;

12° voor elk duplicaat van certificaat van doorhaling: [12,40 EUR] per betrokken formaliteit;

13° voor de vergeleken afschriften van neergelegde of overgeschreven akten: [1,49 EUR] per bladzijde, zonder dat het loon minder dan [24,80 EUR] per afschrift mag bedragen;

14° voor elk duplicaat van kwijtschrift: [12,40 EUR];

15° voor de hypothecaire certificaten of lastenstaten:

a) wegens opzoekingen: [4,96 EUR] per persoon vermeld in de vordering;

b) voor elke bij uittreksel op het certificaat of op de lastenstaat vermelde inschrijving of overschrijving: [2,48 EUR]; indien op vordering, het uittreksel door een integraal afschrift vervangen wordt, is het onder 13° voorzien loon verschuldigd. Geen ander loon dan dat bepaald onder a is verschuldigd voor het certificaat van niet-inschrijving of van niet-overschrijving. De vrijstelling van het opnemen van zekere formaliteiten sluit, wat die formaliteiten betreft, de heffing van het loon per uittreksel uit indien hun aanwijzing de datum, het boekdeel en het nummer vermeldt;

c) voor elke melding ter aanvulling van een inschrijving of overschrijving: [1,74 EUR];

d) het totaal bedrag van de krachtens a tot c bepaalde lonen mag, per certificaat of per lastenstaat, niet minder bedragen dan [24,80 EUR];

16° voor de raadpleging ter plaatse van een formaliteitsregister, voor zover die raadpleging door de bewaarder toegelaten wordt om aan de openbare ambtenaren het vervullen van hun plichten te vergemakkelijken: [3,72 EUR] per geraadpleegd register. Wordt de nauwkeurige aanduiding van het boekdeel en van het nummer door de belanghebbende niet verstrekt, dan is er daarenboven verschuldigd voor de opzoekingen in de bescheiden: [4,96 EUR];

17° voor de raadpleging, door de bewaarder, van akten, volmachten, lastencohiers of alle andere documenten, die vroeger op de hypotheekbewaring overgeschreven of neergelegd werden en waarnaar de belanghebbenden verwijzen, hetzij in een aan de formaliteit van de overschrijving of van de inschrijving onderworpen akte, hetzij in een akte van handlichting: [4,96 EUR] per geraadpleegde akte;

18° voor het onderzoek door de bewaarder, door middel van zijn persoonlijke documentatie, van de bekwaamheid en van de hoedanigheid van de personen die namens vennootschappen meewerken aan akten van opheffing: [2,48 EUR] per vennootschap;

19° voor het archiveren van plans in de hypothecaire documentie: [12,40 EUR] per oppervlakte overeenstemmend met een formaat A4 of deel ervan, met een minimum van [24,80 EUR] en een maximum van [248 EUR] per akte;

20° voor het opzoeken van de voorgaande eigenaars om een vordering van lastenstaat aan te vullen, voor zover de bewaarder erin toestemt die opzoekingen te doen:

a) per geraadpleegde titel, met inbegrip van de titel van de in de vordering vermelde laatste eigenaars: [1,49 EUR];

b) per naam of ander identificatiegegeven dat op het verzoek wordt bijgevoegd, of dat wordt vervolledigd of verbeterd: [0,50 EUR];

21° voor de verzending van stukken, per verzonden stuk, [0,62 EUR] vermeerderd met een forfaitair bedrag voor kosten vastgesteld door de Minister van Financiën. Geen loon is verschuldigd voor de verzending van stukken naar een rijksbestuur;

22° voor elk document meegedeeld per telefax: [3,72 EUR] per verzending, onverminderd het voor de afgifte ervan bepaalde loon.]

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht