De hypotheekvestiging en de brandverzekering anno 1992

De wet op het hypothecair krediet

Het is duidelijk dat een bank bij het verlenen van een hypothecair krediet kan eisen dat de kredietnemer een brandverzekering afsluit. Immers indien het eigendom zou afbranden is het veel minder waard.

Maar inzake krediet aan particulieren werd in 1992 in de wet op het hypothecair krediet een artikel 6 voorzien dat voorkomt dat banken zouden bedingen in de kredietovereenkomst bij welke verzekeringsonderneming de brandverzekering moet worden afgesloten. De vrije keuze van verzekeringsonderneming om een brandpolis af te sluiten, moet aan de particuliere consument toekomen. Anders overeenkomen is een nietig beding.

Men mag dus wel bedingen dat er een brandverzekering moet zijn (wat maar al te logisch is), maar men mag zeker niet bedingen bij welke onderneming die verzekering moet worden afgesloten. Op het examen voor kandidaat notarissen in 2004 werd dit gevraagd in artikel 8 van de te verbeteren akte

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 6 Belgische wet op het Hypothecair krediet anno 2006

§ 1. Er bestaat in de zin van deze wet en met het oog op haar toepassing “aangehecht contract” wanneer de kredietnemer, in uitvoering van een voorwaarde van het krediet waarvan het niet-naleven de opeisbaarheid van de schuldvordering kan veroorzaken, een verzekeringsovereenkomst onderschrijft of handhaaft.

Dat aangehecht contract mag niets anders zijn dan:

– een schuldsaldoverzekering die het overlijdensrisico dekt teneinde contractueel de terugbetaling van het krediet te waarborgen;

een verzekering die het risico dekt van de beschadiging van het onroerend goed dat in waarborg aangeboden werd;

– een borgtochtverzekering.

§ 2. Het is de kredietgever verboden zich in de vestigingsakte het recht voor te behouden in de loop van het contract een verhoging van de dekking op te leggen.

Het is de kredietgever verboden de kredietnemer rechtstreeks of zijdelings te verplichten het aangehecht contract te sluiten bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar.

§ 3. Wanneer er een aangehecht contract van schuldsaldoverzekering is, wordt, op het ogenblik van het overlijden van de verzekerde, het verzekerd kapitaal gebruikt om het verschuldigd blijvend saldo terug te betalen en om, in voorkomend geval, de lopende en niet-vervallen interesten te betalen.

Wanneer het kapitaal van zulke verzekering hoger is dan het verschuldigd blijvend saldo, mag de kredietnemer op elk ogenblik dat kapitaal doen verminderen tot het passend bedrag.

Wanneer de verzekering slechts op een gedeelte van het kapitaal van het krediet betrekking heeft, worden dezelfde regels proportioneel toegepast.

§ 4. De Koning bepaalt de bijkomende regels waaraan de aanhechting moet voldoen.

Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

(Belgisch Staatsblad, 24 februari 1993)

Hoofdstuk II. Het aangehecht contract

Art. 2 anno 2006: In toepassing van artikel 6 van de wet dienen, in het geval van een aangehecht contract, de volgende gegevens te worden vastgelegd in een document ondertekend door de kredietgever en de verzekeringnemer:

1° het krediet waarop het aangehecht contract betrekking heeft;

2° de aanvaarding door de kredietgever van de verzekeringsovereenkomst als aangehecht contract;

3° de verplichtingen die de kredietnemer draagt krachtens de aanhechting.

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht