Belgische hypotheekwet

Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139

 Art. 140. van 1995 tot 2007:

In iedere akte of ieder stuk waarvan de openbaarmaking in een hypotheekkantoor vereist is, moet iedere vennootschap, vereniging of andere privaatrechtelijke rechtspersoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld worden met de benaming, rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte en de zetel van de vennootschap of de statutaire zetel, alsook met het BTW identificatienummer indien deze vennootschap, vereniging of rechtspersoon belastingplichtig is.

  De Koning kan de in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen.

Commentaar

Deze wetsbepaling werd ingevoerd in 1995 en licht gewijzigd in 2007.