Programmawet van 27 april 2007: ... Titel VII. - Financiën: Hoofdstuk I. - Maatregelen inzake fraudebestrijding en betere inning van de belastingen: Afdeling 1. - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: art. 66-69:
...
Art. 69. In artikel 435 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt :
« § 1. Wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 434 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige en geldt als verzet tegen de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek in de gevallen waarin de notaris gehouden is de bedragen en waarden overeenkomstig de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek te verdelen. »;

2° in § 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd :
« Onverminderd de rechten van derden, is de notaris ertoe gehouden, wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is, behoudens toepassing van de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige, uiterlijk de achtste werkdag die volgt op het verlijden van de akte, aan de ontvangers der directe belastingen te storten tot beloop van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die hem ter uitvoering van artikel 434 ter kennis werden gebracht en in zoverre deze belastingen en bijbehoren een zekere en vaststaande schuld in de zin van artikel 410 vormen. »;
3° in § 2 worden de woorden « tweede lid », vervangen door de woorden « derde lid »;
4° in § 3, eerste lid, worden de woorden « derde lid », vervangen door de woorden « vierde lid »;
5° in § 3, tweede lid, worden de woorden « tweede lid », vervangen door de woorden « derde lid ».