Publicatie : 2003-10-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 23 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op : - artikel 1451, 3į, vervangen bij de wet van 17 mei 2000; - artikel 1456, derde lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992; Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op : - artikel 633, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 januari 2001; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat : - de wet van 17 mei 2000 tot wijziging van de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de voorwaarde waarbij een hypothecaire lening moet gedekt zijn door een schuldsaldoverzekering om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen, heeft opgeheven; - artikel 633 van het KB/WIB 92 bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 in dezelfde zin is aangepast; - de kredietverstrekkende sector naar aanleiding van die wijzigingen gevraagd heeft om de gegevensuitwisseling te rationaliseren en voor te bereiden op een latere volledig geÔnformatiseerde uitwisseling; - dat verzoek vooral is ingegeven door de vaststelling dat de in artikel 633, b , van het genoemde koninklijk besluit vermelde verplichting tot mededeling van elke wijziging aan het contract steeds moeilijker toepasbaar wordt; - de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet in de artikelen 7 en 9 de veranderlijkheid van rentevoet toelaat; - een groot aantal leningscontracten een periodiek herzienbare rentevoet bevatten; - elke wijziging aan de rentevoet een wijziging van het contract inhoudt en dat de taxatiediensten bijgevolg telkens moeten worden ingelicht; - dit gegeven jaarlijks een omvangrijke gegevensuitwisseling tussen de kredietsector en de belastingadministratie teweegbrengt; - de belastingadministratie begrip kan opbrengen voor de argumenten van de sector en bijgevolg een overleg is gestart met diverse vertegenwoordigers van de ondernemingen die behoren tot de kredietverstrekkende sector; - dat overleg uiteindelijk heeft geleid tot de invoering van een model van basisattest en een model van betalingsattest dat in de vorm van een bericht aan de kredietverstrekkende sector in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd; - die nieuwe attesten alle gegevens bevatten die de taxatiediensten nodig hebben om het fiscale voordeel verbonden aan de hypothecaire lening, correct te berekenen; - ingevolge genoemd overleg eveneens is beslist dat het gelet op de inhoud van het nieuwe betalingsattest, niet langer nodig is elke wijziging aan het contract aan de taxatiedienst mede te delen; - het opheffen van de verplichting om elke wijziging aan het contract mede te delen, wordt vervangen door de verplichting om een betalingsattest over te leggen; - die wijzigingen een aanpassing van artikel 633 van het genoemde koninklijk besluit vereisen; - de wijzigingen van artikel 633 enkel betrekking hebben op het model van de attesten en derhalve geen enkele invloed hebben op de vaststelling van de belastbare grondslag; - het de bedoeling is om de nieuwe attesten vanaf het aanslagjaar 2005 te laten gebruiken; - de betrokken sector zo spoedig mogelijk rechtszekerheid moet krijgen omtrent de terzake na te leven verplichtingen zodat zij zich tijdig kan organiseren om de betrokken attesten uit te reiken, wat het basisattest betreft, vanaf 1 januari 2004; - dit besluit bijgevolg dringend moet worden getroffen; Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 633, van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 januari 2001, wordt vervangen als volgt : ę Art. 633. Betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om een in BelgiŽ gelegen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen, worden, binnen de grenzen gesteld in artikel 1456, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, slechts in aanmerking genomen voor de vermindering van het lange termijnsparen indien de belastingplichtige de volgende attesten overlegt waarvan de modellen door de Minister van FinanciŽn of zijn gedelegeerde worden vastgesteld en die door de instelling die de lening heeft toegestaan worden uitgereikt : 1į een eenmalig basisattest waarin de instelling bevestigt dat het in het attest beschreven leningscontract aan de in artikel 1451, 3į en 1455 van hetzelfde Wetboek gestelde voorwaarden voldoet; 2į een betalingsattest waarin de instelling het bedrag van de door de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de hiervoor vermelde voorwaarden nog steeds zijn vervuld. Ľ Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van aanslagjaar 2005. Art. 3. Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 23 oktober 2003. ALBERT Van Koningswege : De Minister van FinanciŽn, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoŲrdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, derde editie. Wet van 17 mei 2000, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2000, err. 12 augustus 2000. Wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973. Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996. Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993. Koninklijk besluit van 30 januari 2001, Belgisch Staatsblad van 28 februari 2001.