Belgische Hypotheekwet

Hoofdstuk V.  Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen

Art. 92. De inschrijvingen worden doorgehaald verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht gewijsde gegaan, ofwel krachtens een vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaande verzet of beroep. volmacht tot doorhaling of vermindering moet uitdrukkelijk en in authentieke vorm gegeven worden. De inschrijvingen van de bedongen hypotheken kunnen eveneens worden doorgehaald of verminderd krachtens een authentieke akte waarin de instrumenterende ambtenaar eenzijdig bevestigt dat de schuldeiser zijn toestemming heeft verleend met deze doorhaling of vermindering; alle inschrijvingen die in de voorgelegde akte opgenomen worden ambtshalve doorgehaald of verminderd. De overnemer van een hypothecaire schuldvordering geen doorhaling of vermindering toestaan, tenzij de overdracht voortvloeit uit akten als vermeld in artikel 2.

Rechtsleer

2007 topic : Opheffing van een hypotheek bij eenzijdige notariele verklaring