Mortgage - inscription

Rangafstand door bank (model in 2008)

Het jaar ......op .... voor Meester......, notaris met standplaats te ....
IS VERSCHENEN
de naamloze vennootschap bank,
hierna genoemd "de bank",


Die bij deze akte verklaard heeft er in toe te stemmen, dat conventionele inschrijving van hypotheek in haar voordeel genomen op het .................... hypotheekkantoor te ...................... op ..../..../....,
deel .............., nummer .............. tegen .......................... wonende te .............................

tot zekerheid van een som van .................... EUR in hoofdsom en .................... EUR in bijhorigheden, krachtens akte van ...................... verleden voor notaris .................... te ........................... op ..../..../.... haar rang zou verliezen ten voordele van de conventionele inschrijving genomen op hetzelfde hypotheekkantoor en op hetzelfde goed/op dezelfde handelszaak op ..../..../.... boek ..........................., nummer .................. , ten voordele van:

...........................(beschrijving van de overnemende vennootschap) ............................

 tegen voornoemd, krachtens akte verleden voor notaris ....................... te ............... op ..../..../.... tot zekerheid van ............................

De bank wenst dus dat in alle akten die de rangregeling en de uitkering van de verkoopprijs van het met hypotheekbezwaard goed tot voorwerp hebben, de .......................(beschrijving van de overnemende vennootschap) voornoemd, voor hem zou geplaatst worden voor een bedrag van zijn schuldvordering in hoofdsom en bijhorigheden.

 Is hier tussengekomen:..................

die verklaard heeft zich sterk te maken voor, en bovenstaande afstand van voorrang uitdrukkelijk te aanvaarden in naam van de .....................(beschrijving van de overnemende vennootschap)................

Melding van deze akte zal gedaan worden op de rand van beide vermelde inschrijvingen.

Deze rangafstand heeft geen enkele invloed op de rang van andere ingeschreven hypotheken/pand op de handelszaken / landbouwvoorrechten.

De bank bevestigt dat de grosse(n) van voormelde akte(n) niet aan order of toonder werd(en) gesteld en derhalve niet endosseerbaar is(zijn).


Waarvan akte in brevet.
Opgesteld en verleden te ............... op ….….
Na integrale lezing en toelichting tekent de bank, handelend als gezegd, en wij, notaris…