Mortgage - inscription
Als een bank een hypotheek van 770.000 euro heeft op 2 verschillende onroerende goederen, kan ze dan voorrang genieten ten belope van 770.000 euro op ieder van deze goederen?


De hypotheek moet worden gevestigd bij notariële akte.

Het bedrag waarvoor de hypotheek wordt gegeven moet in de akte worden vermeld.

De hypotheek is ondeelbaar.

Bij een hypotheek hebben we te maken met vormvereisten zoals de vereiste van een notariële akte. Een bedongen hypotheek is een overeenkomst tussen twee partijen.
Ook de verplichte vermelding van het bedrag waarvoor een hypotheek wordt gegeven, is een vormvereiste. Een bank kan op 1 goed verzaken aan de hypotheek, en toch haar hypotheek volledig voor het volle bedrag behouden op het andere goed waarop zij hypotheek heeft. Ook dit is de ondeelbaarheid van de hypotheek.
Omdat een hypotheek ondeelbaar is kan diegene de een hypotheek heeft, weigeren gedeeltelijke doorhaling van zijn hypotheek toe te staan. In het voorbeeld waar iemand een hypotheek heeft op 2 verschillende onroerende goederen, kan hij kiezen op welk onroerend goed hij van zijn hypotheek wenst te genieten, omdat de hypotheek ondeelbaar is.
In zelfde voorbeeld kunnen er wel 2 inschrijvingen zijn van een hypotheek voor dat bedrag.
In zelfde voorbeeld kan er ook geweigerd worden doorhaling te verlenen, totdat men volledig van de hypothecaire zekerheid heeft kunnen genieten. De ondeelbaarheid van de hypotheek brengt wel met zich mee dat de bank die verschillende onroerende goederen in hypotheek heeft, kan kiezen op welke van deze goederen zij de hypotheek wenst te genieten.
Door hypotheek te hebben op verschillende onroerende goederen, heeft men meer onderpand. De hypotheek op 2 onroerende goederen is ondeelbaar. Men kan wachten met doorhaling totdat men ten volle heeft kunnen genieten van het bedrag waarvoor de hypotheek werd gegeven.
De inschrijving van een hypotheek, heeft niets met haar bestaan te maken. De inschijving van hypotheken is een systeem van publiciteit dat de verhouding regelt tegenover derden.


In het voorbeeld waar iemand een hypotheek heeft op 2 verschillende onroerende goederen, kan hij maar 1 keer genieten van het bedrag van zijn hypotheek???