e-notaris
Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139:
...
Die waarmerking geschiedt op grond van de gegevens vervat in .... het rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover in laatstgenoemd geval de authentieke akte of het stuk, met de uitdrukkelijke instemming van de partijen, het identificatienummer in dat register vermeldt. ....

Voorbeeld van waarmerking in een notariele akte


De heer ..., geboren te ... (Groot-Brittannië) op tien januari negentienhonderd vierenzestig, van Engelse nationaliteit, verblijfskaartnummer    1111111111111, rijksregisternummer 11111111111, dat vermeld wordt met uitdrukkelijke toestemming van de comparant, wonende te ....
...

DIVERSE VERKLARINGEN
1. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt deze van de partijen aan de hand van de door de hypotheekwet vereiste stukken.

Rijksregister

Het Rijksregister is een federaal informaticasysteem dat gebaseerd is op de bevolkingsregisters. Iedereen die in de bevolkingsregisters is opgenomen krijgt een nationaal identificatienummer.

Toegang tot het register is voorbehouden aan personen die taken van algemeen belang uitoefenen zoals de notaris en de gerechtsdeurwaarder.

Voor het gebruik van het identificatienummer is een afzonderlijke machtiging nodig.

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen.

Bevolkingsregisters

In elke gemeente worden 3 bevolkingsregisters bijgehouden:

1. Het eigenlijke bevolkingsregister dat betrekking heeft op:
- Belgen
- definitief toegelaten vreemdelingen
- woonwagenbewoners
- daklozen op referentieadres

2. Het vreemdelingsenregister dat betrekking heeft op:
- niet-definitef toegelaten vreemdelingen

3. Het wachtregister dat betrekking heeft op:
- kandidaat-vluchtelingen

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten.