Belgische wet op het Hypothecair krediet

Titel I. - Het hypothecair krediet.

Het toepassingsgebied van de wet op het hypothecair krediet

Art. 1 Deze titel is van toepassing op het hypothecair krediet bestemd voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, toegekend aan een natuurlijke persoon die [hoofdzakelijk] handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten en die, op het ogenblik van het sluiten van het contract, zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft:

a) hetzij door een kredietgever die zijn hoofdzetel of hoofdverblijfplaats in BelgiŽ heeft;

b) hetzij door een kredietgever die zijn hoofdzetel of hoofdverblijfplaats buiten BelgiŽ heeft op voorwaarde dat de overeenkomst is voorafgegaan in BelgiŽ door een bijzonder voorstel of publiciteit en dat de kredietnemer de voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijke handelingen in BelgiŽ verricht heeft.

(art.1 zoals gewijzigd bij art. 83 W. 24 maart 2003 (B.S., 2 mei 2003), met ingang van 1 januari 2004 (art. 86).)

 

Art. 2 Wet op het hypothecair krediet anno 2006:

Voor de toepassing van deze wet wordt beschouwd als hypothecair krediet:

1. het krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering;

2. de schuldvordering die voortspruit uit de indeplaatsstelling van ťťn of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed;

3. het krediet bedongen met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is;

4. het garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend.

 

2747.com / law /

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetswijziging: verruiming van het toepassingsgebied

In 1992 werd gesteld dat de wet op het hypothecair krediet niet van toepassing was op de dokter of de advocaat die zijn woonhuis waarin tevens deels beroepsruimte gevestigd was, financierde met een hypothecair krediet. Voor de kredieten vanaf 1 januari 2004 is de wet op het hypothecair krediet ook van toepassing op deze kredieten. Naar deze wetswijziging werd enkele aanden later gevraagd op het examen voor kandidaat-notarissen.